ponedeljek, 8. april 2019

Kje lahko najdete nepovratna sredstva v letu 2019?

V letu 2019 bo na voljo nekaj več kot 300 mio EUR nepovratnih sredstev. Nekaj razpisov je že odprtih, ostali pa nas še čakajo. Vas zanima, za kakšne projekte bo letos možno dobiti nepovratna sredstva?
INVESTICIJE
 
Na področju investicij bodo za slovenska podjetja v večini ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero in garancijo. V marcu pričakujemo razpis Slovenskega podjetniškega sklada, ki bo ponovno odprl razpis P1 PLUS. SID banka že ima različne posojilne sklade, kot so RRI les, MSP turizem, energetska učinkovitost, razvoj in investicije. Obrestna mera se določi na podlagi bonitetne ocene in zavarovanja, ki ga ponudi prijavitelj.

Za investicije v lesni industriji je trenutno že odprt razpis za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu, kjer so upravičeni stroški za nakup proizvodnih stavb, tehnološke opreme in plač novih zaposlenih. Razpis je namenjen za nove končne produkte in podjetja lahko dobijo do 0,5 mio nepovratnih sredstev ter do 45 % sofinanciranja. V aprilu bo ponovno odprt razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, kjer bodo upravičeni stroški za investicije in nove zaposlitve.

Investicije se bodo financirale tudi na ogroženih območjih, in sicer v Pokolpju, Trbovljah, Hrastniku in Pomurju. V kolikor ima podjetje na teh lokacijah sedež ali poslovno enoto, lahko dobi do 0,5 mio nepovratnih sredstev za gradnjo, obnovo ter nakup strojev in opreme.

Ne glede na lokacijo so lahko financirani tudi različni investicijski projekti na področju kmetijstva, tako na primer Ukrep 4.2 financira investicije na področju predelave in dodelave kmetijskih in živilskih produktov. Podjetja lahko dobijo do 3 mio nepovratnih sredstev oziroma do 40 % sofinanciranja za ureditev objektov, nakup opreme ali predelovalnega obrata, ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, namenske aparate za prodajo in podobno.

V kolikor ima podjetje v načrtu investicijo, višjo od 2 mio EUR, in predvideva večje število novih delovnih mest, obstajajo tudi posebni zakoni, ki omogočajo financiranje investicij. Investicije morajo biti na področju predelovalne, storitvene ali raziskovalno‑razvojne dejavnosti.
 
ENERGETSKE SANACIJE

Eko sklad ima odprt razpis za energetske sanacije – te vključujejo različne ukrepe, ki omogočajo prihranke energije, kot so na primer izolacija sten, tal in stropa ali zamenjava oken, vrat, načina ogrevanja, elektromotorjev, sistemov odpadne toplote ipd. Razpis je namenjen podjetjem vseh velikosti, torej tako malim kot velikim, in omogoča 20 % sofinanciranja in do 80 % investicije tudi ugodnega kredita z obrestno mero trimesečni euribor + 0 % pribitka. Razpis spada v shemo de minimis, kar pomeni, da je višina nepovratnih sredstev omejena na 200.000 EUR.
 
TURIZEM

Podjetja, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in planirajo energetske sanacije, se bodo v letošnjem letu lahko ponovno prijavila na razpis. V kolikor imajo podjetja v planu investicije, ki omogočajo energetsko in snovno učinkovitost, bodo lahko dobila do 70 % sofinanciranja, vendar z omejitvijo do 200.000 EUR, ker gre za podporo po shemi de minimis.

Ponovno se napoveduje razpis za integralne turistične produkte, kjer bo na voljo 2 mio nepovratnih sredstev. Glavni namen razpisa je, da podjetja z razvojem inovativnih integralnih produktov lažje prodrejo na tuje trge ter s tem povečajo število nočitev tujih turistov v Sloveniji. Sofinanciranje bo načeloma do 75 %.
 
RAZISKAVE IN RAZVOJ

Na tem področju je trenutno še vedno odprt razpis RRI, 2. sklop, raziskovalno‑razvojni projekti TRL 6-9, kjer lahko podjetja samostojno ali v konzorciju prejmejo od 100.000 do 500.000 EUR nepovratnih sredstev. Glavni namen je, da se financira podjetja, ki imajo razvojne projekte v fazi prototipa in bodo z razpisom hitreje zaključila razvoj ter trgu ponudila nov produkt, proces ali storitev. Gre za do 45‑odstotno sofinanciranje projektov v trajanju do dveh let. Projekti morajo biti v povezavi s posameznimi tematskimi akcijskimi načrti, ki so pripravljeni v okviru Strategije pametne specializacije v okviru SRIP.

Ponovno se tako kot vsako leto predvideva razpis Eureka, pri katerem lahko podjetja za razvoj novih produktov, storitev in procesov pridobijo do 100.000 EUR letno oz. do 300.000 v treh letih. Podjetja se morajo povezati vsaj z enim tujim partnerjem, ki se enako prijavi v svoji državi s skupnim projektom. Prijavitelja morata tako najkasneje po zaključku projekta rezultat le-tega spraviti na trg.

Treba se je zavedati, da morate pri vseh razvojnih projektih zelo dobro predstaviti inovativnost, predvsem z dobro analizo že obstoječega stanja na trgu ter primerjalno analizo, kje bo vaša nova rešitev boljša od obstoječega. Hkrati je treba razmišljati o širših učinkih, tržnem potencialu ter implementaciji.
 
POVEČANJE KONKURENČNOSTI

V letošnjem letu bo veliko razpisov na področju tako imenovanih vavčerjev, in sicer za zaščito intelektualne lastnine, certifikate kakovosti in poslovne odličnosti, internacionalizacijo, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacijo in omogočitvene tehnologije, krožno oz. zeleno gospodarstvo ter prototipiranje. Podjetja bodo lahko dobila do 30.000 EUR letno za različne vavčerje s sofinanciranjem do 60 %.

Do leta 2022 je možno dobiti do 30.000 EUR oz. 70-odstotno sofinanciranje za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi, in sicer elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja, slednje je tudi obvezna aktivnost.

Prav tako je do leta 2022 je odprt razpis za nastope na mednarodnih sejmih v tujini, kjer lahko podjetje pridobi maksimalno 13.137 EUR subvencije. V juniju se bo odprl razpis za partnerstva, katerega namen je vzpodbuditi partnerstva najmanj treh podjetij, ter JR za krepitev blagovnih znamk. V februarju bo ponovno odprt razpis za poslovne klube. V marcu se bosta odprla razpisa za celovito podporo ukrepom digitalne transformacije, katerega namen je spodbuditi podjetja k celoviti digitalni transformaciji poslovnih procesov/produktov/storitev s postopno integracijo v vse faze poslovnega procesa, in JR za razvoj in implementacijo upravljavskih kompetenc za digitalno transformacijo podjetij, ki bo omogočil pridobitev upravljavskih kompetenc na področju digitalne pismenosti, poznavanja ključnih naprednih tehnologij, razumevanja podatkov, poslovnih modelov in integracije poslovnih rešitev.
Vir: www.bankazapodjetne.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar