petek, 31. marec 2017

Večopravilnost: naredimo podjetje dolgoročno uspešno

Verjetno se zavedate, da brez uspešnih zaposlenih tudi podjetje ne bo uspešno. Najbrž si želite, da bodo vaši zaposleni zadovoljni, motivirani, večopravilno sposobni in uspešni, mar ne?
Za razliko od preteklosti so danes v podjetjih in drugih organizacijah prisiljeni v nenehno optimizacijo notranjega delovanja. To pomeni, da naj bi optimizirali vse bistvene dejavnike, ki vplivajo na uspešnost organizacije. Med bistvene dejavnike pa spadajo poleg kakovosti managerjev tudi kakovost njihovih zaposlenih, njihova ustvarjalnost, znanje ter vse večja prilagodljivost in usposobljenost.
Vsak menedžer v podjetju ali kakšni drugi organizaciji naj bi si želel, da bi bili njegovi zaposleni usposobljeni ter imeli znanje in veščine za učinkovito in uspešno opravljanje svojega dela. Danes celo ni več dovolj, da smo usposobljeni za opravljanje dela na enem delovnem mestu. Imeti moramo več različnih znanj in veščin, kar pomeni, da smo usposobljeni za večopravilno delo.

Pod večopravilnost razumemo, da so zaposleni usposobljeni za opravljanje različnih del oziroma del na delovnih mestih, ki zahtevajo različna znanja in veščine, vendar pa teh del ne opravljajo istočasno ampak zaporedno.

Podjetje naredijo zaposleni in od njih je odvisno ali bo uspešno ali ne. Če želimo, da bo podjetje ali druga organizacija danes konkurenčna, je večopravilnost zaposlenih nujna. To podjetjem prinese več prednosti:
 • Imajo zaposlene z več znanja
 • So prilagodljivejša pri organizaciji dela
 • Se hitreje odzovejo na tržne spremembe
 • Imajo zadovoljne, motivirane in uspešne zaposlene
 • Imajo optimalno število zaposlenih.

Bistvo za doseganje večopravilnosti je v zavedanju menedžerjev. Ti so prvi, ki se morajo zavedati, da zaposleni do večopravilnosti ne bodo prišli brez njihove podpore. Zanjo je potrebno poglobljeno razumevanje in občutek, kaj vse je v organizaciji potrebno postoriti, da bodo zaposleni sami želeli imeti več znanja in veščin.

Osnova za doseganje uspešnosti podjetja ali druge organizacije je, da menedžerji skrbijo za uspešnost njihovih zaposlenih. To se sicer sliši zelo preprosto vendar v praksi pomeni veliko pravih aktivnosti in odločitev, ki pa so jih sposobni izvajati le najboljši in zreli menedžerji. Vse z namenom dolgoročne uspešnosti podjetja. Ti imajo pravo menedžersko znanje in veščine, da uspejo prepoznati vse dejavnike, ki vplivajo oziroma prispevajo k uspešnosti zaposlenih. S svojo usposobljenostjo, svojim vedenjem in svojimi vrednotami dvigujejo kulturo v podjetju in zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljni zaposleni radi prihajajo na delo in so motivirani, da svoje delo opravijo kvalitetno. Dobro opravljeno delo bo s strani zrelih menedžerjev nagrajeno kar bo preko materialnih in nematerialnih nagrad dvigovalo motivacijo zaposlenih. Ko bodo zaposleni visoko motivirani, se bo v njih vzbudila želja po dodatnem usposabljanju tudi za večopravilno delo.
Zaposleni, ki so večopravilno usposobljeni, lažje, bolj učinkovito in bolj uspešno opravljajo svoje delo, saj lahko zaradi večje širine znanja in veščin razmišljajo tudi multidisciplinarno. Učinkovite odločitve in sprejemanje večje odgovornosti lahko pričakujemo samo od izobraženih, usposobljenih in za delo vnetih zaposlenih.

Menedžerji, ki svojih zaposlenih ne dojemajo kot enega ključnih dejavnikov za uspeh organizacije, organizaciji delajo dolgoročno škodo in jo vodijo v neuspeh.

VIR: http://novipodjetnik.si 

četrtek, 30. marec 2017

Spremebe pri vročanju odpovedi

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v delu, ki opredeljuje vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti. Določbe namreč ne zagotavljajo, da bo delavec z odpovedjo dejansko seznanjen in bo lahko pravočasno vložil tožbo, zaradi česar je lahko kršena njegova pravica do sodnega varstva.

VIR: www.sta.si

sreda, 29. marec 2017

Kdo je lahko atipični davčni zavezanec?

Atipični davčni zavezanec obračunava DDV samo strankam iz tujine, medtem ko pri poslovanju v Sloveniji DDV-ja ne obračuna. Zavezanec za DDV morate torej postati tudi v primeru, če nameravate izdajati račune strankam (podjetjem) v drugih državah članicah Evropske unije (EU).

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijsko številko (ID) za namene DDV.

Zavezanec za DDV morate postati v naslednjih primerih:
 • če ste v preteklih 12 mesecih presegli prag 50.000 evrov obdavčljivega prometa (izdanih računov);
 • če ste v tekočem koledarskem letu presegli limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
 • če prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
 • če opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja) – podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.
Za zadnje tri primere lahko postanete t. i. atipični davčni zavezanec. Torej boste DDV obračunavali samo v povezavi s prejemom ali blaga ali storitev od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU, medtem ko ob prodaji ali blaga ali storitev, slovenskega DDV ne boste zaračunali.
V DDV register se prijavite z izpolnitvijo obrazca DDV P2, ki ga oddate prek portala Finančne uprave RS (FURS) – eDavki – ali na točki VEM. 
 
Kakšne obveznosti ima atipični davčni zavezanec?

Atipični davčni zavezanec mora za opravljene storitve v drugo državo izstaviti račun brez obračunanega slovenskega DDV. Na računu navede svojo (slovensko) ID za DDV, ki jo uporablja samo za poslovanje s tujino in obvezno ID številko za DDV prejemnika (kupca) v drugi državi članici EU. Slovenskega DDV seveda ne obračuna, ampak navede klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost, saj DDV ne obračuna skladno s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1.

Po registraciji v sistem DDV, mora atipični davčni zavezanec davčnemu organu vsak mesec predložiti rekapitulacijsko poročilo. Gre za poročilo, s katerim atipični davčni zavezanec izkaže prodajo blaga ali storitev v druge države članice EU. Obrazec davčnemu organu odda elektronsko prek sistema eDavki.
V primeru, da bi atipični davčni zavezanec z izdanimi računi (obdavčljiv promet) – tako doma kot v tujini – presegel 50.000 evrov, mora postati obvezen DDV zavezanec. To pomeni, da mora ponovno oddati vlogo, obrazec P2, in od dneva, določenega na odločbi FURS-a, domačim kupcem zaračunavati predpisan DDV, medtem ko pri poslovanju z EU ni sprememb. Še vedno velja načelo obrnjene davčne obveznosti.

VIR: www.data.si

torek, 28. marec 2017

Priprave na sejemski nastop

Brez temeljite priprave na sejemski nastop le-ta ne bo imel pričakovanih rezultatov. Pri tem mislimo predvsem na detajle, do katerih smo pogosto površni in o njih celo ne razmišljamo.

‘To-do’ lista
Po odločitvi za nastop na nekem sejmu naredimo listo opravil in potreb, skupaj z roki in odgovornimi osebami za izvedbo. Lista naj bo dinamična in naj omogoča spremembe. Razdeljena naj bo na pripravo pred sejmom, sam sejemski dogodek in opravila po sejmu.

Dizajn stojnice
Odločamo se med tipsko opremljenim prostorom, kakršne ponavadi ponudijo organizatorji, in med butično/unikatno predstavitvijo, ki posebej gradi naš image.
Za slednjo potrebujemo za pripravo lahko tudi več mesecev; toda več kot trikrat na istem sejmu z butično stojnico pogosto že zgubljamo pridobljeni image …, sicer pa lahko celo do neke mere znižamo stroške stojnice- ob hkratni večji opaznosti.


Vsekakor mora biti sejemski prostor:
 • dobro osvetljen… bolj kot konkurenčni – sosednji; tako ga fiziološko obiskovalci prej zaznavajo, ostali pa so temnejši
 • osvetljen s poudarki
 • odprt – obiskovalci ne smejo imeti občutka, da vstopajo v nekogaršnji intimni prostor in se počutijo kot vsiljivci, pa pač ne vstopijo; intimni prostor za poglobljen poslovni pogovor je lahko v globini stojnice; najprimernejši so praviloma otoki
 • ozvočen – z občutkom!, vizualni komunikaciji se doda zvočna
 • med najvišjimi – da z opaznostjo dominira
 • označen – dobro viden, prepoznaven z logotipi, produkti, dejavnostjo

Idealna stojnica je tista, ki komunicira z obiskovalci preko vseh kanalov. Poleg vizualnega in zvočnega naj po možnosti vključi tudi vonj in otip.

Pri naročilu prostora je potrebno dobro predvideti potrebno priključno moč svetil in aparatov, morebitnega priključka za vodo in odtok in druge tehnične podrobnosti (npr. pnevmatski vod, hladilno tehniko, parkirišče za ekipo, seznam službenega osebja, vstopnice za vabljene itd., seveda v smislu profila sejma in ciljev predstavitve). Glede na namen je od opreme ponavadi možno naročiti tudi: info pult, klubske garniture (število?!), mize in stole za sestanke (število?), police za tiskano gradivo, hladilnik, fiksni telefon, dodatno osvetlitev, klimatizacijo, ozvočenje, oder, projekcijsko platno, video wall, LCD projektor, avtomat za kavo, gostinski in jedilni pribor, garderobo itd., seveda skladno z velikostjo stojnice, predstavljenimi produkti in cilji nastopa.

Priprava osebja
Manj kot polovica razstavljalcev pripravi osebje na nastop, da natančno poznajo cilje nastopa* in svojo vlogo. Obiskovalci pričakujejo kvalificirane sogovornike in ne sicer lepih, vendar zmedenih hostes. Sejemsko dogajanje je potem naključni lov na naključne obiskovalce (komaj morda ¼ obiskovalcev sploh ogovorijo), osebje pa rutinsko postava po stojnici in 2/3 jih zainteresiranega kupca sploh ne opazi …
Število osebja mora biti podrejeno ocenjenemu številu domnevno zainteresiranih obiskovalcev, da jih lahko kvalitetno servisira, pa razporeditvi prostora na stojnici in velikosti same stojnice.

Kako pripravimo osebje za sejemski nastop?
 • Seznanjanje s cilji nastopa in potmi oz. načinom dela in postopki, kako jih nameravamo doseči.
 • Seznanjanje s programi, ki bodo predstavljeni, ter z vsemi novostmi ( s tehničnimi, uporabniškimi, marketinškimi in prodajniškimi detajli).
 • Seznanjanje z dosežki posameznih konkurentov, še posebno tistih, ki bodo prisotni na sejemski manifestaciji, ali pa bodo morda celo neposredni sosedje naše stojnice.
 • Določimo osebo, ki bo skrbela za red in organizirano delo na stojnici (čistoča, garderoba, informacije, pregled nad osebjem – kadar so izven stojnice).
 • Določimo osebo, ki koordinira in beleži termine sestankov.
 • Določimo vodje izmene na stojnici, če je to potrebno.
 • Določimo osebo, ki skrbi za dnevna poročila in jutranjo/večerno koordinacijo.
 • Določimo osebe, ki lahko dajejo izjave za medije.
 • Določimo odgovorne osebe za pripravo dnevnih izjav za javnost.
 • Določimo osebo, ki skrbi za čakajoče obiskovalce.
 • Damo navodila, kako se obravnava predstavnike konkurence.
 • Določimo osebo, ki bo čim bolj incognito obiskala konkurenčne razstavljalce …

* Kot že rečeno, so cilji lahko različni, vedno pa mora obstajati vsaj obvezni minimalni cilj sejemskega nastopa. To je pridobivanje kontaktov s potencialnimi kupci, dobavitelji, distributerji itd., ter njihovo »dovoljenje« za nadaljevanje stikov. Tako dovoljenje lahko mehko izsilimo npr. s kasnejšim pošiljanjem dodatnih informacij, z vprašalniki, ‘newslettersi’ itd.

Kontaktni in promo-materiali
Kontaktni materiali zajemajo od vizitk osebja (vseh?) in priponk (za vse!) seveda tudi še običajna gradiva: vizitke, prospekte, letake, kataloge, cenike, pa tudi elektronske prezentacije na zgoščenki ali ključku. Nekatere od teh bo morda potrebno še pripraviti ali prevesti in pri načrtovanju časovnice priprav so to zadeve, ki jih je potrebno najprej oceniti in tudi pravočasno začeti z izdelavo.
Promocijska darila naj spominjajo obdarjenca na nas in našo dejavnost, po možnosti naj bodo originalna in zapomnljiva – pravočasno jih je potrebno naročiti.

Zadnji pregled
Preden se podamo iz podjetja na sejem, opravimo še zadnje preverjanje, ali nismo morda česa izpustili ali pozabili:
 • delamo s spiskom nalog in nosilcev v rokah in odkljukamo storjeno.
 • Imamo naročenih dovolj instalacij in priključkov glede na končno obliko predstavitve?
 • Ali so eksponati pripravljeni, zapakirani za prevoz, imamo kako rezervo itd.?
 • Ali so gradiva za obiskovalce natisnjena, pripravljena, v avtu …?
 • Smo rezervirali prevoz, prenočišča, vstopnice za goste, identifikacijske priponke itd.?
 • Imamo (morebitna) mala darilca za manj pomembne obiskovalce in tudi morda potrebna dražja?
 • Smo poslali vabila vsem želenim gostom in medijem?
 • Smo poslali medijem izjave o našem nastopu ?
 • Itd., itd. (Pomislimo na našo specifiko in ravnajmo v skladu z njo)
 VIR: http://novipodjetnik.si

četrtek, 23. marec 2017

Želite pridobiti mednarodni certifikat? Na voljo so evropska sredstva


Na voljo so evropska sredstva za tiste, ki želite pridobiti certifikat oziroma certifikate po mednarodnih standardih. Skupna višina sredstev znaša 300.000 evrov. Javni razpis je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na svoji spletni strani, rok za oddajo vlog pa je 17. maj.

Z razpisom na ministrstvu želijo podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo svoje poslovanje v tujini, sofinancirati stroške pridobivanja certifikatov po mednarodnih standardih. Pridobljen mednarodni certifikat namreč pripomore k dvigu kakovosti poslovanja in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge. Certifikat mora biti pridobljen na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) oziroma evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI), in sicer v letu 2017.

Z razpisom ministrstvo namerava podpreti do 30 podjetij, ki se bodo odločila pridobiti določen mednarodni certifikat. Od tega bodo sofinancirali 20 podjetij v Vzhodni in 10 podjetij v Zahodni Sloveniji.

Pogoji kandidiranja in upravičeni stroški

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo, pa je 300.000 evrov.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški certificiranja proizvodov in/ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

Stopnja sofinanciranja znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000 evrov na posamezno operacijo.

Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017. Vloge lahko pošljete ali oddate osebno na SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

VIR: www.data.si

sreda, 22. marec 2017

Vstop v podjetništvo: 10 podjetniških napak

Dejstvo, da se na napakah učimo, kot pravi star slovenski pregovor, velja tudi v podjetništvu. Pri ustanavljanju ter pri začetnem vodenju podjetja se pojavljajo številne napake. V članku vam predstavljamo deset zelo pogostih napak, ki se pojavljajo tako pri začetnikih v podjetništvu, kot tudi pri izkušenih podjetniških mačkih, ki ustanavljajo novo podjetje. 

1. Sindrom velikega kupca

Na prvi pogled se res zdi, da je bolje imeti malo velikih strank kot pa veliko malih. Poslovanje z maloštevilčnimi velikimi strankami je enostavneje in ceneje, se pa pri tem skrivajo velike pasti. S tem, ko si ena vaših strank zagotovi levji delež v vašem prihodku, postanete precej ranljivi in ji poskušate na vse možne načine ugoditi. Tako se zaradi nje podate v dodatne investicije, da bi le zadovoljili njene posebne potrebe in s tem zanemarjate ostale stranke. Na koncu se lahko zgodi, da vas zaradi takšnega ali drugačnega razloga stranka zapusti in tako je vaše podjetje na robu propada.

Vedno bodite odprti za nove stranke in ves čas poskusite poiskati različne vire prihodkov za vaše podjetje. 
 
2. Ustvarjanje izdelkov v vakumu


S sodelavci imate sijajno podjetniško idejo za izdelek ali storitev, na njej porabite mesece dela ter jo pilite in pilite, sedaj pa, ko jo želite ponosno predstaviti svetu, le-ta nikogar ne zanima. Na žalost se lahko izkaže, da ste bili tako zatopljeni v idejo in delo in da si preprosto niste vzeli časa in ugotovili, če ta izdelek ali storitev sploh koga zanimata.

Najprej naredite analizo trga in ne dopustite, da izdelek išče trg. Obrnite se na potencialne kupce in jih povprašajte, če tak izdelek potrebujejo. V kolikor so odzivi pozitivni, nadaljujte z delom, če je odgovor negativen pa raje poiščite drugo poslovno priložnost. 

3. Enakovredno lastništvo

Iščete nekoga, ki bi zapolnil vrzeli v bodočem podjetju ali pa sta se s prijateljem odločila, da ustanovita skupno podjetje? V vsakem primeru si bosta lastništvo najverjetneje razdelila na polovico (50:50). Načrt se sliši imeniten, vse do trenutka, ko pride do navzkrižja interesov, ki lahko zaradi enakovrednih glasovalnih pravic zaustavijo razvoj in delovanje podjetja. Nič kaj boljše rešitve ne predstavlja tudi razpršitev lastništva med veliko podjetnikov ali še slabše, med prijatelji, saj do skupnih odločitev vodijo dolgi pogovori, ki lahko prav tako škodijo razvoju podjetja.

Dejstvo je, da mora nekdo vendarle biti glavni, pa tudi če ima le en odstotek čez 50. V kolikor želita podjetnika vendarle imeti enakovredne deleže, naj dodelita dva odstotka zunanjemu podjetniškemu svetovalcu, ki jima bo v pomoč pri odločevalnih konfliktih. Ko je namreč v podjetništvu v igri denar, je prijateljstvo hitro spregledljivo.

 4. Nizke cene

Verjetno se sprašujete, zakaj bi sploh imeli nizke cene, a nekateri podjetniki stavijo na prav na to možnost in računajo na veliko prodano količino, ki jim bo prinesla želeni dobiček. Vredno si je zapomniti, da plačujejo marketing in R&R (raziskave in razvoj) samo velike marže, kar torej za nizke marže pomeni nobenega profita in s tem nobene prihodnosti. Podjetništvo velikokrat zahteva visoke investicije.

Cene postavite tako visoko, da jih trg še sprejme. V primeru, da stavite na strategijo nizkih cen, obvezno preračunajte vse stroške, tako stalne kot spremenjlive in ugotovite, ali boste s to ceno sploh preživeli. Ne pozabite tudi na to, da strategija nizkih cen za storitvene dejavnosti skoraj nikoli ni dobra. 
 
5. Pomanjkanje kapitala


Bodite zmerni in objektivni pri projekcijah o prodaji, razvoju izdelka in stroških. S tem se lahko izognete pogostemu problemu v podjetništvu, in sicer pomanjkanju kapitala za nadaljnjo rast podjetja. Poskrbite, da boste imeli dovolj denarja za celoten prodajni cikel ali vsaj do naslednje dokapitalizacije podjetja. 

6. Pomanjkanje osredotočenosti

Nikoli ne boste imeli dovolj časa, denarja in ljudi, da bi izkoristili vsako zanimivo poslovno priložnost, ki je na voljo. Kljub temu veliko denarja lačnih podjetnikov meni, da je treba zgrabiti vse priložnosti, namesto da bi se osredotočili na glavni izdelek, storitev, trg idr.

Delo in osredotočenost na manj stvari prinese boljše rezultate in skoraj vedno preseže profite, ki bi jih dosegli z delom na več projektih. Postanite v svetu podjetništva znani zaradi stvari, ki jih delate najbolje in jih še naprej delajte bolje kot drugi.

7. Naj se vidi

Veliko mladih podjetij propade zaradi prevelikih režijskih stroškov (režijski stroški predstavljajo stroške poslovodstva in drugih neproizvajalnih dejavnosti v podjetju). Najpomembnejše je, vsaj na začetku, održati čim nižje stroške in se ne razkazovati z dragim pohištvom, s telefoni, z avtomobili itd. Ves denar, ki ga imate na voljo, usmerite v razvoj izdelkov, povečevanje prodaje in marketing. Denar torej skušajte porabiti za najnujnejše stvari, s katerimi boste dosegli cilje - če zaradi izdatka ni profita, je namreč ta izdatek nepotreben. Pri podjetništvu ne gre za luskuz. 
 
8. Perfekcionizem


Na to težavo zlasti velikokrat naletijo inženirji, ki ne želijo predstaviti izdelka, dokler le-ta ni popoln. Tukaj se je treba spomniti na pravilo 80:20, ki razlaga, da vas bo zadnjih 20 % projekta stalo precej več, kot ste do tedaj porabili za prvih 80 % projekta. Poleg tega se trg, na katerega želite lansirati izdelek, ves čas spreminja in s tem bodo tudi kupci vedno čakali na vaš novi izdelek, ne glede na popolnost starega.

Osredotočite se na ustvarjanje prodajnih hitov v omejenem času. Postavite si roke za razvoj izdelka - ko ta rok poteče, je treba izdelek nepreklicno spraviti na trg! 

9. Ni profita zaradi nakupa

Ste sposobni ugotoviti, koliko bodo stranke profitirale, če kupijo vaš izdelek ali storitev? Koliko dodatnega posla bodo pridobile? Koliko denarja bodo prihranile? Pravite, da je to pretežko ugotoviti? V kolikor sami ne morete upravičiti nakupa, tega ne pričakujte od strank. Vprašajte tiste stranke ki so že kupile vaš izdelek ali storitev, če so kaj so pridobile, izdelajte študijo primera in čimprej ugotovite, kaj stranka z vami pridobi. 

10. Ne priznate napake

Od vseh napak, ki jih prinese vstop v podjetništvo, je ta morda največja. Ko ugotovite, da ste naredili napako, jo priznajte in poskušajte čim prej odpraviti, v nasprotnem primeru bo napaka postajala vedno večja in večja. Včasih je težko priznati, a verjemite, bankrot je še težji.
VIR: http://mladipodjetnik.si

torek, 21. marec 2017

Krožno gospodarstvo se razvija

Prehod v krožno gospodarstvo je globalni trend. Izhaja iz spoznanja, da je linearni gospodarski model preživet in da neskončna raba surovin ni mogoča.

Prav v teh dneh v Bruslju predstavniki Evropske komisije z relevantnimi deležniki razpravljajo o doseženih ciljih na področju krožnega gospodarstva in iščejo možnosti za izboljšave. Ob tej priložnosti bo objavljena tudi platforma deležnikov za krožno gospodarstvo. Komisija v letu 2017 med drugim načrtuje predstavitev strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu in predstavitev zakonodajnega predloga o ponovni uporabi vode.
Evropska komisija si že več let prizadeva preoblikovati evropsko gospodarstvo in ga naravnati v bolj trajnostno smer. Krožno gospodarstvo namreč prinaša poslovni potencial in omogoča podjetjem večjo konkurenčnost. Zagotavlja pomembne prihranke energije in koristi za okolje, prav tako ustvarja delovna mesta na lokalni ravni in priložnosti za družbeno vključevanje.


Krožno gospodarstvo v Sloveniji

O potencialih krožnega gospodarstva se  v zadnjem obdobju veliko razpravlja tudi v Sloveniji. Vlada je namreč zeleno gospodarstvo uvrstila med dolgoročne strateške usmeritve naše države. Tu se namreč skriva priložnost za razvoj novih (zelenih) tehnologij in storitev, za odpiranje novih delovnih mest in za učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri.

Krožno gospodarstvo je tesno povezano tudi s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo, ki se je v lanskem letu z Vlade razširilo na širšo javnost. Na posvetih zdaj sodelujejo predstavniki podjetij, zbornic in drugih združenj, kot tudi predstavniki regionalnih razvojnih agencij, inštitutov in nevladnih organizacij. S tem so se možnosti za aktivno sodelovanje in podajanje konkretnih predlogov za izboljšave močno povečale.
Vsi, ki bi radi predstavnikom oblasti podali kakšen predlog na področju ozelenitve gospodarstva, ali pa zgolj delili (ne)uspešno izkušnjo, to lahko storite prek spletnega obrazca.

Konferenca o krožnem gospodarstvu

Se pa v Sloveniji v maju obeta še en dogodek na temo krožnega gospodarstva. V Ljubljani in Mariboru bo v maju potekala dvodnevna konferenca z naslovom  Walking the talk: Enabling circular transformation.

Ponudila bo možnost za proučitev različnih platform krožnega gospodarstva na lokalni, urbani, regionalni in mednarodni ravni. Udeleženci, pričakujejo več kot 200 ključnih akterjev krožnega gospodarstva iz vse Evrope, se bodo tako seznanili s primeri sodelovanja v krožnih poslovnih modelih in razvoja krožnih mest ter spremljajočimi priložnostmi in izzivi.

VIR:www.data.si 

ponedeljek, 20. marec 2017

Kje bo letos dejaven Inšpektorat za delo?


V zadnjih letih so na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaznali večje število kršitev na področju plačila za delo. Od tega se več kot tretjina kršitev nanaša na izplačilo regresa, slaba tretjina pa na izplačilo plače (na zamude pri plačilu ali na neizplačilo). To, po mnenju inšpektorata, pomeni, da v Sloveniji še vedno nimamo zadostne kulture izpolnjevanja obveznosti do delavcev. Zato ne preseneča, da bo prav nadzor nad plačili za delo prednjačil v vseh operacijah, ki jih bo v letošnjem koledarskem letu opravil inšpektorat za delo.

Delavci še vedno preobremenjeni

Na inšpektoratu opažajo, da se kljub izboljšani gospodarski klimi v državi, delodajalci ne odločajo za zaposlovanje novih delavcev. Četudi se je obseg dela povečal, kadrovskih sprememb ne izvedejo. To pomeni, da se povečuje obremenjevanje že zaposlenih delavcev. Posledično prihaja do nespoštovanja določb o delovnem času, počitkih in odmoru.

Zato delodajalci ne bodite presenečeni, če vas bo inšpektor preveril na področju delovnega časa, počitkov in odmorov vaših zaposlenih.

Nadzorovali pa bodo, kot že nekaj zadnjih let, tudi opravljanje dela delavcev v različnih oblikah zunaj delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (13. člen) namreč določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor sodita na primer podjemna in avtorska pogodba), če obstajajo elementi delovnega razmerja.

T. i. prekarno delo je v Sloveniji izjemno razširjeno, zato ne preseneča, da bo inšpekcijski nadzor na tem področju intenzivnejši. Na obsežnost te problematike kaže tudi predvidena nadgradnja veljavne zakonodaje. Ta naj bi med drugim prinesla dodatne pristojnosti inšpektorata za delo v primeru ugotovljenih kršitev, in nove globe.

Kje bodo še dejavni delovni inšpektorji?
Inšpektorji bodo pozorni tudi na kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Vendar ne le pri delodajalcih, ampak tudi pri zunanjih strokovnih organizacijah z dovoljenji za delo.

Glede na dejstvo, da se v Sloveniji starost aktivne delovne populacije zvišuje, bo inšpektorat za delo večjo pozornost v letu 2017 namenil tudi prilagajanju delovnih mest v delovnih procesih za delavce vseh starostnih kategorij.

Inšpektorji bodo pregledovali tudi zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih, spoštovanje pravic napotenih delavcev in izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog.

V letošnjem letu bo začel inšpektorat za delo izvajati tudi projekt Odpravimo konflikte na delovnem mestu. Gre za ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt bo trajal 6 let, podrobneje pa smo ga predstavili v prispevku Evropska sredstva za odpravo konfliktov na delovnem mestu.

VIR: www.data.si

četrtek, 16. marec 2017

Obetajo se spremembe na področju kršitve pravic delavcev

Spremenjen Kazenski zakonik naj bi prinesel kar nekaj pomembnih sprememb. Vlada je besedilo zakona, ki govori o spremembah in dopolnitvah, že sprejela. Predlagane spremembe so med drugim namenjene pregonu gospodarske kriminalitete. Prinašajo pa tudi višje zagrožene kazni za množično kršitev temeljnih pravic delavcev in kršitev pravic iz socialnega varstva.
 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ1-E) zaostruje zagrožene kazni na najbolj pomembnih področjih družbenega življenja, so zapisali na vladi. Gre za kršitve temeljnih pravic delavcev in pravic, ki izhajajo iz socialnega zavarovanja. Kazenski zakonik bo predvidoma zaostril kazni tudi na področju zlorab zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanju upnikov in zlorabah občutljivih osebnih podatkov.
 

Pregon gospodarske kriminalitete

Veljaven Kazenski zakonik predpisuje, da mora biti pri kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izkazan naklep storilca v zvezi z zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, hkrati pa še namen, da bo s tem sebi ali drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo. Kot so zapisali na vladi, je to pretirano in onemogoča pregon storilcev, ki bi na primer dejanje storili z eventualnim naklepom. Po novem bi za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca.

Spremembe, ki bodo vnesene v Kazenski zakonik, prinašajo tudi uvedbo kaznivosti oškodovanja upnikov, tudi če znaša povzročena premoženjska škoda manj kot 50.000 evrov.
 
Kršitve pravic delavcev

Kazenski zakonik, ki je trenutno v veljavi, predpisuje storilcu kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev denarno kazen ali zaporno kazen do enega leta. Ta kazen torej doleti osebo (delodajalca), ki zavestno ne ravna skladno z vsemi predpisi, ki se nanašajo na delovno razmerje (predpisi o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, predpisi o plači in drugih prejemkih, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših delavcev, prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov).

Kazenski zakonik določa, da je storilec kaznivega dejanja kršitve pravic delavcev lahko kaznovan tudi s kaznijo zapora do treh let. In sicer v primeru, če ima katero od zgoraj omenjenih dejanj za posledico nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neizplačilo treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih prispevkov.

Obe predpisani kazni bosta po novem sorazmerni glede na obseg in intenzivnost kršitve. Praksa namreč kaže, da je bil na primer storilec, ki je kaznivo dejanje storil zoper veliko število delavcev, kaznovan pravzaprav enako, kot tisti, ki je kaznivo dejanje storil proti trem delavcem.

Obenem bo v besedilih členov (196. in 202.) natančneje določena beseda »zavestno«. Kazenski zakonik, ki je v veljavi, namreč določa, da je omenjeno kaznivo dejanje mogoče storiti le »zavestno«. To se v praksi ne razlaga enotno in pogosto pomeni, da kaznivega dejanja ni, če delodajalec na primer ni imel denarja na računu in torej ni mogel plačati delavcev, razlagajo na vladi. Omenjena sprememba bo tudi v 202. členu KZ-1, ki se nanaša na storitev kaznivega dejanja kršitve pravic iz socialnega zavarovanja.
 
VIR: www.data.si

sreda, 15. marec 2017

Ustvarite 5x večjo vrednost vašega podjetja

Vsi smo v poslu zato, da bi ustvarili dodano vrednost. Kljub vsemu se prepogosto osredotočamo na pomoč strankam in pri tem povsem pozabimo, da je naša največja skrb obstoj lastnega podjetja – brez tega tudi strankam ne bomo pomagali.

Z nekaj preprostimi spremembami pri poslovanju lahko močno vplivamo na učinkovitost, dobičkonosnost ter bolje služimo svojim strankam, hkrati pa povečamo tudi vrednost podjetja.

Investirajte v tehnologijo, izboljšajte procese 
 
 Avtomatizacija določenih procesov lahko prinese ogromne časovne prihranke, zato vam omogoči, da več časa in energije vložite v pomembnejše aktivnosti, ki vam zagotavljajo povečevanje dodane vrednosti za vaše stranke.
Katere procese lahko (vsaj delno) avtomatizirate? Katera orodja in podatke lahko premaknete v oblak in si s tem olajšate delo? Brezpapirno poslovanje, e-arhiv in upravljanje odnosov s strankami je le nekaj načinov, s katerimi lahko izkoristite prednosti tehnološkega napredka.

Pogosto novejša tehnologija pozitivno vpliva tudi na odnose s strankami in dobavitelji, saj tudi njim poenostavi marsikateri proces. 

Spremenite poslovni model

Včasih se tako ujamemo v vsakodnevna opravila, sestanke, odgovarjanje na e-pošto in “gašenje požarov”, da povsem pozabimo na širšo sliko. Ali naše aktivnosti odražajo strategijo in cilje, ki smo si jih zastavili? Kdaj ste nazadnje osvežili cenik svojih izdelkov ali storitev? Je naš način obračunavanja res optimalen – še vedno zaračunavamo po urni postavki, ali smo že prešli na obračunavanje vrednosti, ki jo s svojim prispevkom dodamo posameznemu projektu? 

Vlagajte v zaposlene

Kolikokrat slišimo frazo “zaposleni so naše največje bogastvo”? In kolikokrat gre le za prazne floskule, s katerimi podjetja opletajo v zapisih svojih vizij in poslanstev, nastopih v medijih? Pozabljamo namreč, da so tovrstne vrednote povsem merljive – odražajo se v zadovoljstvu zaposlenih, višini njihovih plač, motivaciji, ipd. Razbere se tudi iz izobraževanj, ki jih podjetja namenijo zaposlenim.

Če podjetja resnično tako cenijo svoje zaposlene, potem bodo naredila vse kar je v njihovi moči, da realizirajo polne potenciale svojih ljudi.

Identificirajte področja, na katerih bi vam koristila nova znanja in enako storite tudi za vse sodelavce. Ne bodite presenečeni, če bo rezultat investicije v izobraževanje zaposlenih, bolj motivirana ekipa, bolj zadovoljne stranke in večja vrednost vašega podjetja. 

Osredotočite se na nišne trge

V praksi nemalokrat naletimo na podjetja, ki so našla svojo tržno nišo in se osredotočila na to, da so postala največja avtoriteta znotraj določenega področja. Ravno ta fokus jim je prinesel uspeh.

Postanite strokovnjak na izbranem segmentu in ne poskušajte zadovoljiti strank, ki ne predstavljajo vaše ciljne skupine. 

Preglejte seznam svojih strank

Verjetno ste že opazili, kako pogosto v življenju naletimo na t.i. Paretovo pravilo, ki pravi, da je 80 % rezultatov posledica 20 % dejavnikov. Na primer: 20 % športnikov dobi 80 % vseh medalj, 20 % pacientov porabi 80 % virov v zdravstvu, ipd.

In enako velja tudi v poslu – 20 % strank vam prinese 80 % prometa, 80 % časa porabite za 20 % najbolj težavnih strank. Razmislite, če vam tovrstni odnosi prinašajo dovolj vrednosti in zavedajte se, da imate tudi vi pravico odpovedati se stranki. 

VIR: http://bankazapodjetnike.si

torek, 14. marec 2017

20 nebolečih trikov za znižanje stroškov

Vsak podjetnik si želi oklestiti nepotrebne stroške in privarčevati denar. Zakaj bi zapravljal denar za stvari, ko pa mu ga ni treba? Pred vami je 20 popolnoma nebolečih trikov, s katerimi boste uspešno znižali stroške.

Če ste kdaj poskušali znižati stroške in poskušali prečrtati nekaj trenutnih izdatkov, potem veste, kako težko je to. Lažje, kot reči.

1. Produkt dostavite sami  
Če se stranka nahaja v vaši okolici, ji produkt dostavite kar sami. S tem boste oklestili strošek dostave. Večini strank se bo vaša poteza zdela dobra – tako se bo obraz podjetja, pri katerem so kupili produkt, znašel kar na njihovih vratih. 

2. Razmišljajte širše 
Nadomestite obstoječe žarnice, ki razsvetljujejo vaše delovne prostore, z varčnimi žarnicami. Morda bo prvi vložek nekoliko višji, a te imajo daljšo življenjsko dobo. Zapomniti si, kamen na kamen – palača.

3. Jejte manj razkošno  
Če vsak dan zaidete v eno od restavracij, tam pa naročite najrazkošnejšo jed, razmislite, kako bi lahko lakoto potešili na cenejši način. Svoje sodelavce povprašajte, kaj ponavadi jedo in česa si želijo. 
V kolikor vam prostor v vaši kuhinjici dopušča, razmislite o manjšem kuhalniku ali pa mikrovalovni pečici. Jed si pripravite doma, v svoj jedilnik pa vnesite čim več zelenjave, sadje in drugih kakovostnih sestavin. Te vas bodo držale ´pokonci´. 

4. Spremljajte davke 

Naj vas konec davčnega obdobja ne preseneti.

5. Kupujte na zalogo  
Razmislite, kaj vaše podjetje potrebuje na dnevni bazi. Napišite si seznam potrebščin in jih kupite na zalogo. Tako boste precej oklestili stroške, saj boste privarčevali tako na času kot tudi na potnih stroških. Morda vam bo trgovec ponudil tudi popust.

6. Uporabljajte prava orodja  
Ne glede na to, ali optimizirate postopke v podjetju ali pa na novo postavljajte podjetje, so vam v pomoč različna orodja in platforme, s katerimi lahko oklestite stroške in naredite postopke bolj učinkovite. Poskusite orodja, kot so Infusionsoft, Saleswhale, DueCourse in Asana.

7. Najemite zunanje sodelavce  
Če ste lastnik podjetja, morda bolj malo veste o grafičnem oblikovanju. Morda ste podjetnik, vendar o programiranju aplikacije, ki si jo želite razviti, ne veste nič. V pomoč so vam samostojni podjetniki, ki so specializirani na področjih, kjer ste sami šibki.

8. Sodelavcem dajte občutek moči   
Najboljši način za znižanje stroškov je, da daste vsem zaposlenim občutek, da so lastniki. Na ta način bodo privarčevali denar na svoj način. Tiste, ki bo uspelo znižati stroške, pa seveda ustrezno nagradite.

9. Najdite stranke, a brez finančnega vložka
Poskrbite, da se bo vaša spletna stran oziroma trgovina prikazovala med organskimi zadetki. Zato je pomembno, da delate na SEO optimizaciji. Tako boste zmanjšali strošek, ki ste ga prej namenjali oglaševanju.

10. Privarčujte med prodajo
Začnite s temeljitim nadzorom stroškov prodaje. Če se morate odpraviti na daljšo službeno pot, da bi na cilju predstavili svoj produkt, razmislite, kakšno potovanje bo najbolj ugodno za vašo denarnico.


11. Bodite odgovorni 
Ne ozirajte se na konkurenco in prijatelje podjetnike, ki uporabljajo najbolj sodobne programe. Bodite spoštljivi in odgovorni do prisluženega denarja. Namenjajte ga le tistim stvarem, ki jih resnično potrebujete.

13. Učite se, ne da bi odprli denarnico  
Namesto da zapravljate na stotine evrov za udeležbo na konferencah, na katerih naj bi osvojili nove veščine (pa jih ne), razmislite o tečajih in izobraževanjih, ki so vam na voljo prek spleta. Platforme, kot sta Lynda in Udemy, vam lahko dajo bogato znanje.

14. Preglejte dvakrat 
Vsak podjetnik mora dvakrat pregledati vsako stvar, še posebej račun. Ne boste verjeli, kolikokrat pride do napak na računih. Zakaj bi plačali več, kot bi morali?

15. Bodite odprti za novosti 
Izdelajte si vsaj tri scenarije, preden opravite večji nakup produkta ali storitve, ki jo nujno potrebujete v podjetju. Zagotovo si želite dobiti najboljšo ponudbo.

16. Vedno plačujte v roku
Dober način, kako oklestiti nepotrebne stroške, je zmanjšanje stroškov opominov. Morda se plačilo enega opomina ne sliši veliko, a v enem letu se lahko nabere kar velika vsota.

17. Varčujte s papirjem  
Če potrebe po tiskanju ni, potem ne tiskajte. Račune lahko pošiljate v e-obliki, s čimer boste privarčevali tako na papirju, kartuši, pisemskih ovojnicah, znamkah in času. Uporabljajte oblačne storitve, PDF oblike in začnite varčevati na preprost način. S tem pa boste veliko uslugo naredili tudi našemu planetu.

18. Razmislite o virtualni pisarni  
Najem delovnih prostorov je lahko velik strošek. Razmislite, ali lahko vaše delo poteka izven pisarn? Nekateri sodelavci si želijo delati od doma, drugi v poslovnih prostorih. Tem lahko ponudite delo v coworking prostorih, ki so dober nadomestek za pisarne. Coworking lahko najamete tudi bližje njihovemu domu in jim tako olajšate vsakdan.

19. Merite in testirajte
Se trenutno oglaševanje izplača? Se vaši vložki povrnejo? Kakšno stopnjo konverzije dosegate? Pogovorite se s svojim marketing oddelkom in razmislite o izboljšanju metrik.

20. Vse se vrti okoli kupca  
Eden od načinov, kako lahko znižate stroške, je, da investirate svoj čas v svojo stranko. Elektronska sporočila, družabna omrežja in na roko napisane zahvale so korak naprej v komunikaciji z uporabnikom.

Ko se uporabnik počuti povezanega s podjetjem, bodo novico z veseljem delili med druge. Svoje prijatelje, znance in družino. Na kavi ali pa na družabnih omrežjih. Tako vam bodo pomagali širiti vaš glas. Brezplačno.

VIR: mladipodjetnik.si

ponedeljek, 13. marec 2017

Krediti po ugodni obrestni meri


Iz leta v leto se vedno več podjetij in podjetnikov odloča za kredit po ugodni obrestni meri, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad, v nadaljevanju SPS. Kakor preteklo leto so tudi letos razpisane 3 linije z različno obrestno mero, namenjene različnim tipom podjetij. Razpis je primeren tako za novonastala podjetja (mladi MSP) kot tudi za podjetja, ki imajo že utečeno poslovanje. Čeprav je obrestna mera letos višja, kot je bila lani, je za podjetja še vedno ugodna. 

Tudi banke spodbujajo kreditiranje

Če je v preteklosti veljalo, da so banke stežka odobrile kredite in da so jih lahko prejela le najuspešnejša podjetja, je danes slika drugačna.
Ne le, da banke dandanes omogočajo in ponujajo široko paleto ugodnih posojil za podjetja, temveč svojim komitentom tudi aktivno svetujejo, da se prijavijo na razpis P1 Plus 2017, s pomočjo katerega je možno pridobiti delno sofinancirano obrestno mero. SPS, ki je razpisnik P1 Plus razpisa, torej posojilojemalcu krije razliko med dejansko obrestno mero in obrestno mero, ki jo plača podjetje, banki pa ob tem zagotavlja še garancijo za kredit. 

Različne linije kreditov 

Kreditna linija za klasična podjetja – obrestna mera je 0,9 % + 6-mesečni Euribor, SPS pa nudi 60-% garancijo. Linija je še ugodnejša za mlada podjetja (do 5 let), saj je obrestna mera za njih 0,65 % + 6-mesečni Euribor, SPS pa omogoča 80-% garancijo.
Kreditna linija za tehnološka podjetja, ki imajo v podjetju razvoj ali kupujejo stroje oziroma tehnološko opremo – obrestna mera je 0,65 % + 6-mesečni Euribor, sklad pa vam v tem primeru nudi 80-% garancijo.
Tretja linija je namenjena trgovinam, ki so velikokrat spregledane pri razpisih. Sicer ima tretja linija najvišjo obrestno mero, in sicer 1,15 % + 6-mesečni Euribor, vendar je še vedno nižja kot pri klasičnem bančnem kreditiranju za trgovce. 

Spodbuda za mlade MSP-je

Kot je razvidno iz omenjenih kreditnih linij, je SPS zelo naklonjen mladim malim in srednje velikim podjetjem ter jih aktivno spodbuja. V kolikor se na razpis P1 PLUS 2017 prijavi mlado podjetje, lahko dodatno prejme do 15 točk, s čimer ima znatno prednost pred ostalimi podjetji. 

Brez bančnega sklepa ne odobrijo kredita

Dejstvo je, da mora podjetje izpolnjevati vstopne pogoje, da se lahko prijavi na razpis, ključen dokument za SPS pa je pozitiven bančni sklep, ki ga je treba priložiti ob oddaji vloge na razpis. Sklep namreč ni predmet dopolnitve in v kolikor ga ne priložite k vlogi, je vloga takoj zavrnjena. Preden se lotite priprave dokumentacije za prijavo na razpis, je izrednega pomena vaša komunikacija z banko. Predhodno banko obvestite o vaših namerah glede prijave na razpis, saj mora banka razpolagati z vsemi potrebnimi informacijami, da vam pripravijo najboljše pogoje za vaš kredit. Treba se je tudi zavedati, da pridobitev pozitivnega sklepa s strani banke lahko traja 2 do 3 tedne, zato morate ustrezno prilagoditi pripravo ostale dokumentacije in prijavo na razpis. 
 Je lahko kredit preveč zavarovan?

SPS s krediti želijo pomagati tistim podjetjem, ki si brez njihove garancije posojila pri banki ne bi mogli zagotoviti – zato se je že zgodilo, da je bila vloga zavrnjena, saj je bil kredit že v osnovi preveč zavarovan. Posebno pozornost je torej treba nameniti pogovorom z banko, da slednja ne zahteva prevelike garancije za zavarovanje kredita – garancija torej ne sme presegati višine kredita. Kljub temu da banke velikokrat za jamstvo zahtevajo nepremičnino, je s stališča SPS veliko bolje zastaviti stroje, ponuditi menice ali osebno poroštvo.
S prijavo je treba pohiteti

Glede na to, da je na voljo 84.500.000 EUR za garancije in 7.500.000 EUR za sofinanciranje obrestne mere, trend porabljanja sredstev iz lanskega leta kaže, da bodo sredstva pošla že junija oziroma julija. V 2016 je bilo namreč na voljo 90.000.000 EUR za garancije in 19.500.000 EUR za sofinanciranje obrestne mere – omenjeni razpis, katerega sredstva bi se naj črpala do oktobra, so zaradi porabe sredstev namreč zaprli že avgusta.
VIR: http://bankazapodjetnike.si

četrtek, 9. marec 2017

Za podaljševanje delovne aktivnosti na voljo 5,6 milijona evrov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za podporo aktivnostim za podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela. Za izvedbo razpisa je na voljo 5,6 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov prispeval evropski socialni sklad. Rok za oddajo vlog je 10. april.
Javni razpis sledi reševanju problematike zaposlenosti starejših v obeh slovenskih kohezijskih regijah, in sicer z izvajanjem projektov v podporo reformam na tem področju ter z vlaganjem v usposabljanja in motiviranje zaposlenih, zlasti starejših od 45 let.

Z javnim razpisom želi ministrstvo podpreti aktivnosti, ki bodo vplivale na znižanje trajanja odsotnosti z dela in na povečanje deleža oseb, ki so v podprtih podjetjih pripravljene delati dlje.

S celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi naj bi z razpisom vplivali na znižanje trajanja odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe in spodbujanje uvajanja ukrepov za lažje vključevanje delavcev v delo po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Poleg tega bo omogočeno prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja,.

To naj bi prispevalo k dvigu deleža delovno aktivnega prebivalstva, spodbujalo promocijo zdravja na delovnem mestu in lažje uvajanje ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Cilj razpisa je tudi zmanjšati obseg predčasnega upokojevanja, odpraviti negativne stereotipe o starejših delavcih v slovenski družbi, izboljšati menedžment starejših delavcev in spodbujati ukrepe za medgeneracijsko sodelovanje v organizaciji.

Razpis naj bi prispeval tudi k širšemu osveščanju in informiranju o pomenu aktivnega in zdravega staranja.

VIR: http://www.findinfo.si

sreda, 8. marec 2017

Kako deluje cesija?

Imate kup dolžnikov in hkrati tudi več upnikov? Potem bo za vas morda najboljša možnost cesija, ki omogoča hitro in učinkovito poravnavo dolgov z odstopom terjatev. Na ta način ubijete dve muhi na en mah – ni se vam treba ukvarjati z izterjavo, hkrati pa poravnate dolgove do upnikov.

Kako torej deluje cesija?


Odstop terjatve je možen v primeru, da imamo povezano verigo vsaj treh dolžnikov. Cesija se opravi med dvema strankama, med odstopnikom in prevzemnikom. Odstopnik je prevzemniku dolžan določen dolg, ki ga ne želi poravnati z denarjem, temveč z odstopom terjatve. V tem primeru se napiše cesijska pogodba, ki to omogoča. Tretja stranka je dolžnik, katerega se tiče terjatev odstopnika. Ko se opravi cesija, se dolg dolžnika do odstopnika spremeni v dolg do prevzemnika, s tem pa se poplača dolg odstopnika do prevzemnika, ali pa vsaj del tega. 

Namesto, da bi odstopnik poravnal svoj dolg do prevzemnika, mu torej odstopi terjatev, ki jo ima sam do dolžnika. Na ta način prepusti izterjavo prevzemniku, ki si s tem zagotovi plačilo dolgov. Dolžnika se po podpisu cesijske pogodbe obvesti, da se je njegov dolg prenesel, izterjava pa je naloga prevzemnika.

Odstop terjatve namesto izpolnitve ali v izterjavo

V osnovi poznamo dve vrsti cesije – v terjatev ali namesto izpolnitve. Pri odstopu namesto izpolnitve se celotna terjatev preprosto prenese na prevzemnika, ki je nato sam odgovoren za izterjavo. Dolg odstopnika do prevzemnika je tako poplačan, medtem ko se dolg odstopljenega dolžnika prenese na novega upnika. Odstop terjatve v izterjavo pa ne prinaša takojšnjega poplačila dolga med odstopnikom in prevzemnikom. To se zgodi šele po tem, ko je izterjava opravljena. Odstopnik torej prevzemniku zaupa le izterjavo, s katero bo poplačal svoj dolg, dokler to ni izvršeno pa ostaja v enakem razmerju. Odstopljeni dolžnik tudi v tem primeru dobi novega upnika.

VIR: mladipodjetnik.si

torek, 7. marec 2017

Trgovci in gostinci za podarjeno hrano oproščeni plačila DDV

Ena ključnih novosti, ki jih prinaša predlog novele Zakona o kmetijstvu, je, da bo lahko donator za podarjeno hrano oproščen davka na dodano vrednost (DDV).

V predlagani noveli zakona, ki jo je vlada poslala v potrditev Državnemu zboru RS (DZ), je več vsebinskih novosti. Prednostna je področje doniranja hrane.

Vlada namreč donatorjem hrane obljublja oprostitev plačila DDV. To bo določeno v posebnem pravilniku, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance. Njegove podrobnosti bodo znane po tem, ko bo predlog novele zakona potrjen v DZ.
 
Obveznost obračuna DDV je namreč pogosto razlog, da se pridelovalci, gostinci in trgovci ne odločajo za doniranje hrane. Vlada s predlaganimi spremembami to spreminja. Želijo namreč zmanjšati količino zavržene hrane, zmanjšati s tem povezano obremenjevanje okolja in viške hrane nameniti tistim, ki jih potrebujejo, je po seji vlade razložila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša.
 
Kdo lahko donira hrano in pod kakšnimi pogoji?

Novo poglavje zakona doniranje hrane opredeljuje kot brezplačno razdeljevanje hrane. Obenem določa pogoje za donatorje hrane (pridelovalci, predelovalna industrija, trgovci, gostinci), posrednike pri njenem razdeljevanju (humanitarne organizacije, zavodi s področja socialnih dejavnost) in upravičence.

Donatorji so lahko pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane in v svojem poslovnem procesu hrano darujejo za humanitarne namene.

Posredniki so humanitarne organizacije in javni zavodi na področju socialnih in zdravstvenih storitev, ki podarjeno hrano razdelijo končnim potrošnikom. Upravičenci do prejema donirane hrane so določeni s predpisi, ki urejajo socialno varstvo. Lahko pa donator ali posrednik sam oceni, kdo je potreben tovrstne pomoči.

Donatorji in posredniki morajo izpolnjevati pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano v skladu s predpisi EU. Poleg tega morajo biti vpisani v register obratov. Podari pa se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse zahteve o varnosti živil.

Poleg že omenjenih finančnih olajšav za donatorje, dopolnjen zakon posrednikom pri razdeljevanju hrane zagotavlja tudi sredstva za nakup tehnične opreme in pripomočkov.


VIR: www.data.si

ponedeljek, 6. marec 2017

Rubež premičnin

Saj ste že kdaj videli v soseščini na vratih podjetnika ali celo fizične osebe prilepljen list z nesramno velikimi in pozornost zbujajočimi črkami: 

 OPOZORILO PRED NASILNIM VSTOPOM – RUBEŽ PREMIČNIN. 

Sosedje se v zadregi nasmihajo, nekateri privoščljivo hihitajo, malokdo pa pristopi k obupancu, ki morda ni uspel sproti servisirati bančnega kredita, da bi mu ponudil pomoč. 

Ja, druga plat je pa, če nam je nekdo dolžan, se bodisi izmika plačilu ali pa ga kot mrhovinarji obkrožajo upniki pred stečajem. Takrat se pač moramo odločiti za neko (ne)ukrepanje. Boljše od izvršbe in posledičnega rubeža je vsekakor, da se upnik dogovori z dolžnikom.
Majhen dolg ni vreden sitnosti in truda izvršbe, morda lahko v istem času, kot bi ga izgubili, več zaslužimo s svojim poslom.
Lahko pa, da smo užaljeni, ker menimo, da smo bili prevarani in vložimo izvršili postopek, da bi dobili vsaj še kak ostanek hlapečega podjetja.
Izvršilni postopek se lahko vleče tudi leto ali dve in lahko samo upamo, da bo podjetje še delovalo in bo, ko bomo na vrsti, kaj vzeti. Da si ne bi delali obetov brez podlage in dodatne izvršilne stroške z majhnim upanjem po poplačilu, je pred izvršilnim postopkom smotrno pogledati v ustrezne evidence (sodni register, FURS, Ajpes, itd.) glede dolgov dolžnika, obremenitev, blokad, varščin, morebitnega začetega stečajnega postopka ali prisilne poravnave. Do posredovanja stanje dolžnika iz evidenc pri državnih organih lahko pride upnikov odvetnik v skladu s 10. členom zakona o odvetništvu. Te informacije se posebej pomembne, preden sodišče določi izvršitelja na premično premoženje, medtem ko na denarna sredstva skoraj nimamo vpliva.

Izvršitelj

Upnik sam izbere izvršitelja. To so licencirane osebe, ki so opravile nekaj preizkušenj in preverb. Običajno imajo pomočnike.
Izvršitelj za svoje delo zaračuna upniku svojo storitev tudi v primeru, da rubež ni bil uspešen. Takrat lahko zaračuna tudi 25% vrednosti uspešnega rubeža. Stroške lahko predvidimo in znižamo, če preverimo stanje dolžnika (ali je podjetje še na tem naslovu, ali je v stečaju, ali sploh še ima premično premoženje). Izvršitelji imajo cenike, ki jih- vsaj tako se zdi – precej skrivajo. 

Postopek rubeža

Izvršitelj lahko opravi več zaporednih rubežev pri dolžniku vse do zagotovila dolžnega zneska. Sproži jih upnik, ki morda najkasneje v treh mesecih po neuspelem rubežu predlagati ponovnega. Stroške na koncu nosi dolžnik, če rubež uspe. Neuspela izvršba se lahko deloma ustavi s sklepom sodišča, vendar lahko upnik zahteva izvršbo na drugo premoženje dolžnika.
Rubež se opravi na naslovu upnika, praviloma podnevi in brez najave. Izjema po neuspešnih poskusih pred zaklenjeni vrati kasnejša opozorila pred nasilnim vstopom v spremstvu policije in ključavničarja, kar močno poveča stroške dolžnika.
Predmeti, ki so navadno zarubljeni

Najpogostejše – glede na vrednost dolga – se vendarle zarubi dolžnikov avto, potem pa pridejo v poštev tudi drugi predmeti, za katere oceni izvršitelj, da se jih da prodati. V primeru, da se dolžnik ne strinja z izborom izvršitelja, o takih predmetih odloča sodišče. Sicer so izvzeti iz rubeža t.i. »osebni predmeti« dolžnika. Vsi predmeti, ki so v prostoru, kjer je registriran dolžnik, se lahko rubijo, dolžnikov problem pa je dokazovanje, da morda kateri ni njegov. Če se dolžnik ne strinja s postavljeno dražbeno ceno nekega predmeta – to postavi izvršitelj – lahko dolžnik zahteva uradnega cenilca. Rubežnik predmete označi z zadevnimi samolepilnimi oznakami, kar jih kvalificira kot neodtujljive s strani dolžnika. 

Prodaja zarubljenega 

Ni potrebno, da do prodaje – dražbe – sploh pride, saj lahko do trenutka dražbe dolžnik poravna obveznosti bodisi neposredno upniku ali izvršitelju. Vrednejše predmete (npr. avte) mora izvršitelj vpisati v register. Dolžnik, sodnik in izvršitelj na dražbi ne morejo sodelovati. Predmeti dražbe se objavijo na spletnem portalu sodišča. Prva dražba je po ocenjenih vrednostih predmetov, in če ta ne uspe je naslednja na zahtevo upnika v 30-tih dneh po ceni, ki mora biti višja od 30% prve izklicne cene. Če upnik zamudi z zahtevo, sodišče ustavi izvršbo.
Za neprizadete podjetnike in poslovneže pa so take, predvsem za dolžnika boleče dražbe, lahko prava zlata jama. Manj morda za premičnine, precej pa jih je obogatelo z nakupom nepremičnin.
Rubež v praksi
Številni, tudi po slovesu grozljivo brutalni izvršitelji, imajo zaposlene precej bolj spravljive osebe – pomočnike, ki delajo na terenu. Marsikakšen dolžnik, ki ni bil odziven, še pravočasno, pred rubežem ali ob postopku predlaga postopno poravnavo dolga, saj izvršitelj pri tem nič ne izgubi, praviloma se je možno s terenci to povsem korektno dogovoriti, izogniti pa se dolgu prav zares ne da.

VIR: http://novipodjetnik.si