ponedeljek, 31. julij 2017

Davčni fokus: Vnaprejšnji cenovni sporazum in zavezujoča informacija

Vnaprejšnji cenovni sporazum oziroma APA sporazum je dogovor med davčnim zavezancem in davčnim organom, s katerim se določijo merila za določanje transfernih cen med povezanimi podjetji. Metoda zavezujoče informacije pa podjetjem olajša načrtovanje letnih davčnih obveznosti.

 Vnaprejšnji cenovni sporazum (angl. advance pricing agreement; APA sporazum) in zavezujoča informacija (angl. advance ruling) sta instituta, ki podjetjem olajšata sodelovanje z davčnimi organi. Na ta način se lahko izognejo globam in nepredvidenim davčnim obveznostim. APA sporazum je institut, ki ga je uvedla novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v 14.a členu. Zavezujoča informacija je vsebovana v 14. členu ZDavP-2 in je bila v veljavi že prej.

APA sporazum

Gre za dogovor med podjetjem in davčnim organom (FURS), s katerim se določijo metodologija, predpostavke in druga merila za določanje transfernih cen med povezanimi podjetji. V praksi to pomeni, da se podjetja z davčnimi organi dogovorijo, na kakšen način bodo določane cene med povezanimi podjetji, s čimer se izognejo globi zaradi napačno določenih transfernih cen.
Davčni zavezanec lahko zaprosi za sklenitev enostranskega, dvostranskega ali večstranskega APA sporazuma. Dvostranski APA sporazum temelji na skupnem dogovoru pristojnih organov po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki omogoča tako dogovarjanje, večstranski APA sporazum pa na skupnih dogovorih pristojnih organov po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki omogočajo tako dogovarjanje.


Pogoji za sklenitev APA sporazuma so našteti v 14.b členu ZDavP-2:
 • razgovor davčnega organa z davčnim zavezancem, preden ta vloži vlogo,
 • sodelovanje davčnega zavezanca med celotnim postopkom,
 • transakcija, ki je predmet APA sporazuma, mora imeti ekonomsko vsebino in resen namen izvedbe,
 • transakcija, ki je predmet sporazuma, mora imeti po sklenitvi sporazuma zagotovljeno primerno časovno obdobje trajanja oziroma ne gre za transakcijo, ki je po sklenitvi APA sporazuma pred svojim iztekom,
 • soglasje davčnega zavezanca in davčnega organa o vsebini APA sporazuma.
Davčni zavezanec mora nato enkrat letno poročati davčnemu organu o veljavnosti dogovorjenih kritičnih predpostavk in o vsaki prilagoditvi sporazuma (14.c člen ZDavP-2). O vseh spremembah, ki niso skladne z merili, določenimi v APA sporazumu, mora davčni zavezanec davčni organ obvestiti najkasneje v roku 30 dni.

APA sporazum lahko preneha:
 • kot je določeno v samem sporazumu,
 • s potekom časa, za katerega je bil sklenjen,
 • če davčni zavezanec ne poroča o izvajanju sporazuma,
 • če se bistveno spremenijo pogoji, ki vplivajo na primernost izbrane metodologije za določitev transferne cene, in se sporazum ne spremeni.

Zavezujoča informacija

Namen zavezujoče informacije je, da se zavezancem za davek (ne le davčnim zavezancem) ponudi možnost, da vnaprej pridobijo informacijo o bodoči davčni obveznosti. Zavezanec za davek lahko od generalnega finančnega urada zahteva, da izda pisno obvestilo o tem, kako bodo obravnavane njegove nameravane transakcije oziroma nameravani poslovni dogodki (nameravane aktivnosti). To obvestilo je t. i. zavezujoča informacija, ki zavezuje davčni organ, da bo davčna obveznost znašala toliko, kot je znašala ocena. Zavezujoča informacija ne zavezuje davčnega organa, če temelji na netočnih ali nepopolnih podatkih, ki jih je zavezanec za davek navedel v vlogi, ali če aktivnost zavezanca za davek nima v vlogi navedene ekonomske vsebine. V tem primeru davčni organ zavezujočo informacijo prekliče. Davčni organ lahko izdano zavezujočo informacijo nadomesti, če naknadno ugotovi, da je pri njeni izdaji nepravilno uporabil materialno pravo, ali če je bila izdana v zvezi z nameravano aktivnostjo, ki je ponavljajoče narave oziroma v času preklica še ni dokončana.
Zavezujoča informacija ni zavezujoča, če se zavezanec za davek ne obnaša v skladu z napovedano davčno aktivnostjo.
Podjetje (zavezanec za davek), ki ga zanima ocena bodoče davčne obveznosti glede na bodoče poslovne dogodke, lahko vloži vlogo, ki mora vsebovati naslednje sestavine:
 • natančen opis nameravane aktivnosti (poslovni dogodki, transakcije, značilnosti, ipd.),
 • izjavo zavezanca za davek, če je bila ista aktivnost že kdaj predmet davčne napovedi, davčnega ali sodnega postopka,
 • dokumente kot podlago zatrjevanih transakcij (pogodbe, poslovni načrt ipd.),
 • navedbo kontaktne osebe.
VIR: mladipodjetnik.si 

četrtek, 27. julij 2017

Kako olajšati življenje podjetnikov

Delo od jutra do večera, tekanje z enega sestanka na drugi in mrzlično iskanje časa, v katerem bi se usklajevali s sodelavci, odgovarjali na e-pošto in urejali dokumentacijo …

To je vsakdanjik številnih podjetnikov in poslovnežev, ki še nimajo dovolj posla, da bi mirno spali. Ne morejo si privoščiti najema pisarne ali pa jih narava dela sili, da dan preživijo zunaj, na cesti in s telefonom.

Iščejo nove naročnike ali kupce, zanje izvajajo različne storitve in poleg tega skrbijo še za poslovodenje, spremljajo poslovanje, izdajajo račune, preverjajo plačila, vzdržujejo dobre odnose s strankami, zaposlenim odrejajo delo …

Da ne bodo pregoreli in delali napak, hkrati pa naročnikom oddajali najboljše izdelke, morajo spremeniti način delovanja. Delati drugače, učinkoviteje. Pri tem si lahko pomagajo z različnimi sodobnimi orodji, ki zelo olajšajo delovanje podjetja.

V nadaljevanju so predstavljena nekatera od njih.

Program za vodenje poslovanja


Podjetniki morajo voditi računovodske in druge evidence. To jim omogoča, da so sproti seznanjeni s poslovanjem in tudi sposobni oceniti prihodnje denarne tokove. Toda prej ali slej poslovanje postane preveč zahtevno, zato potrebujejo pomoč.

Rešitev je spletna programska oprema za podjetja, samostojne podjetnike in društva, ki omogočajo hiter pregled poslovanja in tudi pripravo različnih dokumentov. Na trgu je več ponudnikov, ki za njihovo uporabo zaračunavajo več deset evrov na mesec.

S programom je mogoče enostavno narediti račune, voditi njihovo evidenco in spremljati plačila, obračunati potne stroške, voditi transakcijski račun in celo davčno blagajno, voditi evidenco kupcev in dobaviteljev (promet, kontakti, opombe), sestavljati pogodbe, potne naloge, naročilnice …

Podjetniki, ki vodijo enostavno knjigovodstvo, imajo tudi možnost samodejnega knjiženja in s tem hitro izdelavo evidence prihodkov in odhodkov.

Mobilna banka
 
V manjših podjetjih se spletno bančno poslovanje navadno vodi na enem računalniku, ki ga uporablja poslovodja in je zaradi varnosti v poslovnih prostorih in pod ključem.

Zaplete se, ko gre v tujino, zboli ali pa hoče s terena preveriti, ali je najpomembnejši naročnik poravnal fakturo in ali bo na bančnem računu dovolj denarja za plačilo stroškov. Tako je pred dilemo: ali se vrniti v pisarno ali pa tvegati, da bo šlo kaj narobe.

Pomaga si lahko z mobilno banko, s katero lahko kadarkoli in kjerkoli dostopa do stanja in prometa na bančnem računu podjetja, preverja zavrnjena plačila in arhiv plačil ter opravlja hitra plačila. Uporaba mobilne banke je preprosta in varna. Lahko jo naloži na mobilni telefon ali tablični računalnik, kot standardno storitev brez dodatnega plačila pa jo v okviru paketov ponujajo že vse slovenske banke.

Komunikacija

Pametni telefoni in nova aplikacije omogočajo hitrejšo in bolj pregledno komunikacijo znotraj podjetja. Klici in elektronska pošta pogosto jemljejo dragocen čas in pozornost, hkrati pa ne omogočajo komunikacije z več ljudmi naenkrat. Vse več podjetij zato za skupinsko komunikacijo uporablja druga, največkrat brezplačna orodja.

Za izvedbo kratkih konferenc, ko mora več ljudi na hitro sprejeti neko pomembno odločitev, sta tako najprimernejša viber in telegram. Prvi je aplikacija za telefone, ki omogoča pisanje sporočil, telefonske in videoklice. Je brezplačna, s čimer so podjetju prihranjeni stroški klica v tujino. Najbolj je primerna v dinamičnih organizacijah, kjer postopki odločanja niso birokratizirani. Tudi telegram je brezplačen. Njegova prednost je, da je narejen tudi za prenosne računalnike, kar uporabnikom omogoča izmenjavanje datotek in celo začasno hrambo podatkov.
Tiskanje in skeniranje

Kljub pospešenemu izumiranju papirnega poslovanja, se številni še vedno izogibajo elektronskim dokumentom in prisegajo na papir, ki ga lahko vzamejo v roke. Tudi dokumentacija se zaradi varnosti še vedno hrani v fizični obliki.
Kakovostne večnamenske naprave za tiskanje, skeniranje in fotokopiranje so na voljo že za manj kot 300 evrov. Kljub temu si jih marsikdo ne more privoščiti ali pa zanje nima prostora, saj ima premajhno pisarno oziroma dela od doma. Upoštevati je treba tudi stroške za nakup papirja in črnila, kar na mesec lahko znese tudi več deset evrov. Lahka in ugodna rešitev je uporaba samopostrežnih avtomatov Printbox, ki jih je več kot 160 po vsej državi, in drugih ponudnikov tiskanja v oblaku. Cena tiskanja ene barvne strani lahko znaša le štiri cente. 
Zaradi počasne digitalizacije poslovanja poslovnih partnerjev se podjetnik kljub temu pogosto znajde v položaju, ko po elektronski pošti prejme pogodbo, ki jo mora podpisano na enak način vrniti. To pomeni zamudne postopke, ki se jim je mogoče preprosto izogniti. Podjetnik si na mobilni telefon namesti aplikacijo za skeniranje, kot je CamScanner. Z njo fotografira podpisano pogodbo, jo samodejno vnese v e-pošto in z nekaj kliki posreduje naprej.

Poslovna kartica

Poslovna kartica že zdavnaj ni več stvar prestiža, ampak nujnost. Podjetnikom olajša vsakdanje življenje, najbolj nakupe manjših stvari, potrebščin in dobrin na pošti, v trgovini ali restavraciji. To so izdatki, ki gredo v vsakem primeru na breme podjetja. S tem je podjetniku prihranjen dragoceni čas in tudi denar. V nasprotnem primeru mora podjetnik plačevati z lastnim, osebnim denarjem in potem zahtevati povračilo stroškov, kar zahteva dodatno birokracijo, čas in bančno provizijo. Velika konkurenca na področju poslovnih kartic pomeni, da njihovi imetniki lahko izbirajo med številnimi privlačnimi paketi. Več jih omogoča nakup z obročnim odplačevanjem in potovalne asistence po vsem svetu.

VIR: http://bankazapodjetnike.si

sreda, 26. julij 2017

Pokojninska reforma: Nova zakonodaja naj bi bila sprejeta do leta 2020


Vlada in socialni partnerji so sprejeli Izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kaj bo torej prinesla pokojninska reforma, ki naj bi se postopoma uveljavila do leta 2020?
 
Pokojninska reforma naj bi v prvi vrsti prinesla dostojno višino pokojnin in finančno vzdržnost pokojninskega sistema. Eden ključnih ciljev je postopno doseči ustrezno višino pokojnin z najnižjo nadomestitveno stopnjo 70 odstotkov. To pomeni, koliko odstotkov plače znaša pokojnina. Torej je predlagan cilj, da bi višina pokojnine znašala vsaj 70 odstotkov plače. Poleg tega pa naj bi pokojninska reforma zagotovila tudi transparentnost delovanja sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter dvig zaupanja vseh generacij zavarovancev v sistem.

Kakšni so predlagani ukrepi?

Pokojninska reforma naj bi prinesla spodaj navedene ukrepe:
 • Polno uveljavitev načela “vsako delo šteje”. In sicer na način, da se zagotavlja ustrezna socialna varnost tako skozi plačilo prispevkov kot tudi z odmero pravic.
 • Dvig dejanske upokojitvene starosti in podaljševanje delovne aktivnosti z ustreznimi ukrepi na trgu dela za spodbujanje zgodnejšega zaposlovanja mladih in podaljševanja aktivnosti starejših.
 • Poenotenje različnih dob sedaj veljavne zakonodaje v enotni termin “zavarovalna doba” ter ohranitev pričakovanih pravic iz naslova različnih dob.
 • Preglednejšo odmero pokojnine, ki izhaja iz načela enake obravnave žensk in moških. Ter zagotavlja, da se znotraj odmere pravic upoštevajo morebitne razlike med spoloma, ki obstajajo oziroma bodo obstajale na trgu dela.
 • Sistemsko določeno formula za usklajevanje pokojnin. Na ta način se bo lahko preprečilo posege v ureditev in se bo zagotavljalo ohranjanje realne vrednosti višine pokojnin.
 • Na področju invalidskega zavarovanja mora poklicna rehabilitacija postati temeljna pravica iz invalidskega zavarovanja. Pri čemer bo potrebno vzporedno prilagajati tudi sistem zdravstvenega zavarovanja ter varnosti in zdravja pri delu ter drugih sistemov, povezanih z invalidskim zavarovanjem.
 • Dodatno pokojninsko zavarovanje bi določili v smislu nadgradnje višine dohodka v času upokojitve, a ne na račun zmanjševanja pomena I. stebra pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Učinkovit nadzor nad plačevanjem prispevkov in zagotavljanje ustrezne varnosti zavarovancev, za katere niso bili ustrezno poravnani prispevki.

Kako je potekala razprava?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku leta 2016 pripravilo Belo knjigo o pokojninah. Ta obravnava temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi nabor možnih ukrepov.

Med vlado in socialnimi partnerji je razprava potekala od lanskega poletja do konca marca letos. Na njeni podlagi so bila pripravljena zgoraj predstavljena izhodišča, na katerih bo temeljila pokojninska reforma.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, se vlada in socialni partnerji strinjajo, da zadnja pokojninska reforma še kaže pozitivne učinke glede vzdržnosti pokojninskega sistema. “Kljub temu pa je potrebno pravočasno sprejeti zakonske podlage, ki bodo z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznih pokojnin omogočile implementacijo novih ukrepov po izteku prehodnih obdobij,” so še zapisali na ministrstvu.
VIR: www.data.si

torek, 25. julij 2017

Kako pogledate v črevesje poslovnih partnerjev?

Ali veste, kje in kako lahko podjetnik pridobi informacije o svojih poslovnih partnerjih?

Korak za korakom smo se sprehodili po poslovni bazi Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in preverili, katere informacije zagotavlja podjetnikom, da lahko temeljito preverijo svoje poslovne partnerje, in kako se najhitreje dokopljejo do njih. Namen AJPES je zbirati podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih zagotoviti zainteresirani javnosti. Prizadevajo si za zagotavljanje transparentnega poslovnega okolja, saj je pomembno, da je podjetnik dobro obveščen o tem, s kom posluje. Na spletni strani AJPES podjetnik najde naslednje aplikacije, ki mu pomagajo pri preverjanju poslovnih partnerjev.


Kako poiskati informacije? Korak za korakom do celotne slike
Za podjetnika, ki želi preveriti poslovanje svojega poslovnega partnerja, so najpomembnejše aplikacije: poslovni register Slovenije, objava letnih poročil, register transakcijskih računov in uradne objave. Korak za korakom smo preverili, kako naj podjetnik v poslovni bazi AJPES poišče poslovnega partnerja, preveri njegova letna poročila, transakcijske račune in morebitne postopke zaradi insolventnosti.

Korak 1: Najprej se mora prijaviti v sistem spletne strani www.ajpes.si. Poslovnega partnerja lahko poišče z začetne strani AJPES in v iskalnik po poslovnih subjektih vpiše naziv podjetja. Lahko pa ga poišče tudi z vstopom v Poslovni register Slovenije, ki ga najde na dnu začetne strani


Korak 2: S klikom na vstop v aplikacijo se odpre spodnji obrazec za vnos iskalnih pogojev. Poslovnega partnerja poišče z vpisom firme, matične številke, davčne številke, naslova ali dejavnosti.

 
Korak 3: Podjetniku se za izbrano podjetje prikažejo osnovni podatki o subjektu, družbeniki in poslovni deleži, pooblaščene osebe, člani nadzora, skupščinski sklepi, razno ter podatki o spremembi statuta. Za podjetnika, ki bi rad temeljito preveril poslovnega partnerja, pa so najpomembnejše ikone, ki so spodaj desno. Tam najde ikono JOLP (Javna objava letnih poročil), eRTR (register transakcijskih računov), zbirko listin ter objave vpisov in predložitve listin.Korak 4: S klikom na ikono JOLP in po vpisu kode za dostop lahko podjetnik dostopa do finančnih dokumentov poslovnega partnerja. Tu lahko preveri podatke v bilanci stanja, izkazu poslovnega poročila in dostopa do preteklih revidiranih letnih poročil.Korak 5: Odprte in zaprte transakcijske račune poslovnega partnerja preveri s klikom na ikono eRTR. Tu najdete tudi podatek o tem, ali ima vaš poslovni partner morebiti blokiran TRR.


Za več informacij je treba odpreti denarnico
Do zgornjih baz podatkov se lahko v poslovni bazi AJPES dostopa brezplačno. Na voljo pa so še podrobnejši podatki o poslovnih subjektih, za katere pa bo treba odpreti denarnico. Plačljivi aplikaciji sta Spletna boniteta (eS.BON) ter finančni podatki družb in podjetnikov (FI-PO).
S prvo podjetnik kar prek spleta podrobno preveri poslovanje poslovnih partnerjev. Bonitetna ocena se namreč izda na podlagi letnega poročila, lahko pa se tudi med letom spremeni, če obstajajo razlogi za to. Zajema informacije o zadolženosti, plačilni disciplini, davčnih neplačnikih, revizorjevo mnenje, izračunane dejavnike tveganja (kazalniki dobičkonosnosti, denarnega toka, zadolženosti, likvidnosti, aktivnosti, produktivnosti) ter stopnje rasti za zadnjih pet let. Vključuje tudi podatke o prejemkih in izdatkih podjetja v tekočem letu.

Plačljiva zbirka podatkov FI-PO podjetnikom omogoča hiter pogled najpomembnejših podatkov njihovih poslovnih partnerjev. Zajema namreč podatke in kazalnike iz letnih poročil, dnevno posodobljene podatke o neporavnanih obveznostih, vpogled v zadeve v postopkih zaradi insolventnosti, podatek o revidiranosti in seznam družb, vključenih v konsolidacijo. S to aplikacijo podjetnik poslovanje partnerja ali konkurenta lahko analizira skozi daljše časovno obdobje in izvaja primerjave po različnih merilih. S tem si zagotovi možnost hitrega odziva na morebitne težave poslovnega partnerja in učinkovito reševanje kriznih razmer.

 VIR: https://pro.finance.si

ponedeljek, 24. julij 2017

Kaj je prodajni lijak?

V poslu je vse odvisno od prodaje. Ni pomembno, ali gre za prodajo produktov ali storitev, veliko ali malo podjetje. Preživetje in uspešnost sta odvisna od prodaje. Prodajni lijak je skupek rešitev, ki pripomore k upravljanju in razvoju prodajne aktivnosti z namenom maksimiziranja prodaje.
Zgodovina prodajnega lijaka sega v leto 1898, ko je St. Elmo Lewis razvil teoretični model kupčeve izkušnje od trenutka, ko posamezni produkt ali storitev pritegne kupčevo pozornost, do trenutka, ko se kupec odloči za nakup. Samo uporabo izraza prodajni lijak z omenjenim modelom pa je leta 1924 prvi predstavil William W. Townsend v svojem delu Bond Salesmanship.

Kljub častitljivi starosti se je globalna popularizacija prodajnega lijaka začela z uporabo interneta. Posledica je danes zmotno prepričanje, da je prodajni lijak spletno orodje. Res je, da spletna orodja omogočajo postavitev in olajšajo uporabo prodajnih lijakov ter so najbolj prispevala k razvoju prodajnih lijakov v zadnjih 15 letih.

Od kod ideja za ime prodajni lijak? Ime izhaja iz spoznanja, da bo od 100 obiskovalcev vaše spletne strani ali trgovine:
  • 90 prišlo po informacije in vzelo predstavitvene kataloge. Od tega jih bo
  • 60 želelo ponudbo. Od tega jih bo v naslednjih dneh
  • 25 spraševalo za različne ugodnosti in dodatne informacije. Od tega jih bo
  • 7 izbiralo med vami in tekmecem. Od teh se bodo
  • 3 odločili za nakup pri vas.

  Osip od 100 obiskovalcev do 3 kupcev ima obliko lijaka. Ker gre za področje prodaje, je ta pojav dobil ime prodajni lijak.

  VIR: mladipodjetnik.si

  četrtek, 20. julij 2017

  Sedmih ključnih lastnosti za uspeh sodobnega podjetnika

  Dober podjetnik s kombinacijo znanj, zmožnosti, veščin in sposobnosti uspešno opravlja določene aktivnosti oziroma rešuje in obvladuje profesionalne probleme v realnem delovnem okolju.
   
  Medtem ko bodo tehnične in etične kompetence ostale temelj strokovnosti vsakega podjetnika, jih je potrebno kombinirati z dodatnimi lastnostmi. Ta kombinacija bo omogočila uspeh in dodano vrednost za svoje stranke v prihodnjih letih:

  • Tehnične in etične (TEQ)
  Spretnosti in sposobnosti za opravljanje dejavnosti po standardih, pri čemer ohranjajo najvišje standarde integritete, neodvisnosti in skepso.
  • Inteligenca (IQ)
  Sposobnost pridobivanja in uporabe znanja: mišljenje, sklepanje, reševanje problemov in sposobnost razumevanja in analiziranja situacije, ki so kompleksne in dvoumne.
  • Kreativnost (CQ)
  Možnost uporabe obstoječega znanja v novih situacijah, povezovanje, raziskovanje možnih rezultatov in ustvarjanje novih idej.
  • Digitalne (DQ)
  Zavedanje in uporaba obstoječe in nove digitalne tehnologije, zmogljivosti, postopkov, strategije in kulture.
  • Čustvena inteligenca (EQ)
  Sposobnost prepoznati svoje občutke in drugih, jih uporabljati za naloge, ter jih urejati in upravljati z njimi.
  • Vizija (VQ)
  Sposobnost predvideti prihodnje trende razvoja natančno z ekstrapolacijo sedanjih trendov in zapolnjevanje vrzeli z inovativnim razmišljanjem.
  • Izkušnje (XQ)
  Sposobnost in znanje za razumevanje pričakovanj kupcev, da bi dosegli želene rezultate ter za ustvarjanje dodane vrednosti.

  VIR: ZRS

  sreda, 19. julij 2017

  Obračun plače: Kaj mora vsebovati in kdaj ga mora delavec prejeti?

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je pisni obračun plače verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec poda sodno izvršbo. Kdaj mora delavec obračun plače prejeti in katere podatke mora ta vsebovati?

  Delodajalec je dolžan izdati delavcu pisni obračun plače ob vsakem izplačilu za posamezno plačilno obdobje. Obračun plače mora vsebovati podatke o plači in nadomestilu plače, o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, o obračunu in plačilu davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna pa morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

  Poleg tega mora delodajalec delavcu izdati tudi pisni obračun plače in nadomestila plače za preteklo koledarsko leto. Iz tega obračuna, ki mora biti izdan najkasneje do 31. januarja, je razviden obračun in plačilo davkov in prispevkov.
    
  Obračun plače v rokah delavca najkasneje na plačilni dan

  Pri tem je seveda potrebno izpostaviti še, da ZDR-1 v prvem odstavku 135. člena določa, da mora biti plača delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Plačilni dan je praviloma določen v sami pogodbi o zaposlitvi ali v kolektivni pogodbi. Če ga ti ne določata, pa je potrebno upoštevati drugi odstavek 134. člena ZDR-1. Le-ta določa, da je zadnji možni plačilni dan 18. v mesecu in tega tudi s pogodbo ni mogoče določiti pozneje. 

  Obveznost delodajalca je, da delavcu izroči obračun plače oziroma plačilno listo najkasneje do konca plačilnega dneva. Če delodajalec krši to svojo obveznost, mu lahko Inšpektorat RS za delo za takšno kršitev izreče tudi globo. Tako je izročitev plačilne liste na eni strani pravica delavca, na drugi strani pa zagotovo obveznost delodajalca, katere kršitev lahko privede tudi do izvedbe postopka inšpekcijskega nadzora pri delodajalcu.
  Pisni obračun plače, ki vsebuje vse zgoraj navedene podatke, je po ZDR-1 verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. To pomeni, da lahko na podlagi pisnega obračuna plače za posamezno plačilno obdobje zahteva izplačilo obračunane, pa še ne izplačane plače.

  VIR: www.data.si

  torek, 18. julij 2017

  Kako prekiniti najemno razmerje za najem poslovnih prostorov?

  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (v nadaljevanju ZPSPP) je s svojimi prisilnimi normami – še zlasti glede odpovedi pogodbe za najem poslovnih prostorov – po mnenju mnogih neprilagojen sodobnim poslovnim razmerjem.

  ZPSPP je glede najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov lex specialis glede na Obligacijski zakonik in določa posebna pravila in pogoje glede sklepanja in prenehanja najemne pogodbe.

  Posebnost prenehanja najemne pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, je v tem, da ZPSPP kot način prenehanja določa sodno odpoved in odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od enega leta. Pogodbeno določilo, ki bi določalo krajši odpovedni rok, je nično. Sodna odpoved pomeni, da se najemna pogodba odpove z vložitvijo tožbe, pri čemer odpovedni rok prične teči, ko je tožbeni zahtevek za odpoved najemne pogodbe vročen najemniku (sodba Vrhovnega sodišča opr. št. III Ips 40/2011 z dne 28. 10. 2015). Razmeroma dolg odpovedni rok v povezavi s sodnim postopkom najemodajalcu tako onemogoča, da bi poslovne prostore hitro pridobil v svojo posest.

  Glede najemne pogodbe, sklenjene za določen čas, ZPSPP določa, da najemna pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena. To pomeni, da je skladno z določili ZPSPP ni mogoče odpovedati (sodba Vrhovnega sodišča opr. št. III Ips 1/2011 z dne 20. 3. 2013). Kljub temu pa imata pogodbeni stranki skladno s sodno prakso možnost, da po splošnih pravilih civilnega prava v najemni pogodbi, sklenjeni za določen čas, določita odpoved z odpovednim rokom kot dodaten način njenega prenehanja (sodba Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 813/2012 z dne 23. 10. 2012). V tem primeru je tudi odpoved najemne pogodbe za določen čas potrebno podati sodno, saj ZPSPP jasno določa, da se najemna pogodba odpoveduje sodno. Nasprotno pa ZPSPP enoletni odpovedni rok določa samo za najemno pogodbo za nedoločen čas, zaradi česar se odpovedni rok pri najemnih pogodbah za določen čas določi po splošnih pravilih civilnega prava. Obligacijski zakonik za najemno pogodbo določa najmanj osemdnevni odpovedni rok.
  V zvezi s prenehanjem najemne pogodbe za določen čas ZPSPP vzpostavlja domnevo, da je najemna pogodba, sklenjena za določen čas, obnovljena za nedoločen čas, če najemnik tudi po preteku časa, za katerega je bila najemna pogodba sklenjena, poslovne prostore še naprej uporablja, najemodajalec pa v roku enega meseca po preteku tega časa pri pristojnem sodišču ne vloži zahteve za izpraznitev poslovnih prostorov.

  Pogodbeni stranki lahko odstopita od najemne pogodbe iz krivdnih razlogov kadar koli v času trajanja najemnega razmerja ne glede na vrsto najemnega razmerja, tj. ali gre za določen ali za nedoločen čas. V primeru odstopa od najemne pogodbe velja osemdnevni odpovedni rok, ki ga določa Obligacijski zakonik (sklep Višjega sodišča v Celju opr. št. Cpg 58/2011 z dne 24. 8. 2011). Razlogi za odstop so:
  • najemnik poslovne prostore po najemodajalčevem opominu uporablja v nasprotju z najemno pogodbo ali brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda,
  • najemnik je v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil, in
  • najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren, trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal svojo dejavnost, in zato poslovne prostore sam potrebuje.
  Možnost, ki jo za prenehanje vsake najemne pogodbe predvideva ZPSPP, je tudi, da pogodbeni stranki sporazumno prekineta najemno pogodbo, pri čemer ZPSPP veljavnosti takšnega sporazuma z ničemer ne pogojuje. Nadalje ZPSPP določa tudi, da najemna pogodba preneha v drugih primerih, ki jih določa ZPSPP (prenehanje predmeta najema, sprememba namembnosti poslovnih prostorov, razlastitev). Prenehanje najemne pogodbe učinkuje takoj, ko nastopi kateri od navedenih primerov.
  Pri sklepanju najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov velja tako skrbno preučiti posebna pravila, ki jih določa ZPSPP, kot tudi druge možnosti, ki jih imajo pogodbene stranke po splošnih pravilih civilnega prava.

  VIR: http://bankazapodjetnike.si

  ponedeljek, 17. julij 2017

  Najem kredita: Na kaj morate biti pozorni?

  Na Tržnem inšpektoratu RS potrošnike opozarjajo na pasti, ki se pojavljajo pri najemanju kreditov. Pogodbo za najem kredita je treba pred podpisom natančno prebrati in preveriti, ali je v njej morda naveden višji znesek denarja od prejetega.
  Najprej morate preveriti, ali ima dajalec kredita (na vidnem mestu v poslovalnici) nalepko – dovoljenje za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Če jo nima, ne sklepajte pogodbe za najem kredita, in o tem obvestite Tržni inšpektorat. Ob tem dodajmo, da inšpektor potrebuje čimbolj natančne informacije o dajalcu kredita (podjetju), pri katerem je bila potrošniška kreditna pogodba sklenjena. Le tako bo lahko preverili konkretne okoliščine, ki kažejo na sum prekrška po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2). In zoper kršitelja ustrezno ukrepal.

  Preden sprejmete odločitev za najem kredita po priporočilih inšpektorata skrbno preglejte predhodne informacije, do katerih ste upravičeni in vam jih mora dajalec kredita izročiti v pisni obliki ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Pred podpisom pogodbe morate biti pozorni tudi na določila o stroških kredita. Ti zaradi zamude zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov in od višine zamudnih obresti, določenih v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
  Če pogodbe za najem kredita ne razumete, jo ne podpisujte. Ob sklenitvi pogodbe za najem kredita ne pozabite zahtevati izvod celotne dokumentacije (pogodbo, ponudbo, izračune …) za svoj arhiv.

  Vse več pogodb za najem kredita med fizičnimi osebami

  Na inšpektoratu v zadnjem obdobju opažajo, da vse več fizičnih oseb med seboj sklepa posojilne pogodba za najem kredita oziroma posojila. V primeru sklenitve posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa (verodostojna listina), je takšna pogodba neposredno izvršljiva. Potrošnike opozarjajo še, da v primeru posojilnih pogodb, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj njihove pravice niso varovane po Zakonu o potrošniških kreditih (ZpotK-2). Zato morebitne spore iz naslova takšnih pogodb lahko rešujejo le sodišča.

  VIR: www.data.si  

  petek, 14. julij 2017

  Je bolje biti edinstven ali najbolj glasen?

  Če ti v Sloveniji kdo pripoveduje, da se ukvarja z digitalnim marketingom, najverjetneje govori o oglaševanju na Googlovem in Facebookovem oglasnem omrežju. Obenem ti bo povedal še, da je strokovnjak za analitiko spletnega prometa in da morda upravlja s Facebook profili svojih strank. Če tudi počne še kaj drugega, se zelo verjetno drži samo tistega dela marketinga, ki označuje promocijo, in za Kotlerja še ni slišal.
  Promocija pa je le eden od P-jev v marketinškem spletu. Po mojem mnenju gre za tisti del marketinga, ki se ga rešuje na koncu. Ko smo prepričani v vrednost produkta za stranko. Na to podjetja pogosto pozabijo …

  Voditi stranko za nos?
  Precej pogosto se srečam s podjetji, ki se zavedajo, da je edinstvenost vrednosti, ki jo za stranko predstavlja njihov izdelek, vprašljiva. Zavedajo se, da ni nobenih bistvenih razlik med njihovo ponudbo in ponudbo konkurentov. Včasih celo je – v korist konkurenta. A kljub vsemu bi radi vložili v promocijo in ne v prenovo edinstvene vrednosti produkta. Hočem ali ne – v takih primerih vedno pomislim na to, da me sprašujejo, če imam idejo, kako bi lahko s promocijo pretentali stranko.
  Dragi moji, minili so časi, ko si lahko stavil na nevedne stranke. Teh praktično ni več. Danes so vse informacije le klik ali dva proč, telefon z internetnim dostopom pa imamo ves čas v žepu oz. 150-krat dnevno v roki. Staviti na neinformiranega in nevednega kupca v teh časih se mi zdi norost. Danes ekonomski model družbe ne temelji več na neinformiranosti kupcev. Današnji zmagovalci kot temeljno vrednoto izpostavljajo popolno transparentnost ter brezmejno in učinkovito širjenje informacij.
  Pametni za druge, a svoje napake težko prepoznamo.
  Vsi dobro razumemo tuje primere, kritično pogledati na svoj primer pa se nam zdi praktično nemogoče. Mislimo, da lahko zadržimo razvoj in ohranimo nevednega kupca. Razvoj poje tudi lastne otoke. Če ne vaš, jih bo konkurentov …
  Glasbenim založbam je sicer uspelo uničiti Napster, a s tem so podaljšali prodajo zgoščenk zgolj za kratek čas. Niso želeli razumeti, kaj so iskale stranke, kaj je bila nova vrednost zanje. Apple je to razumel, uredil pravice z avtorji in izvajalci ter trgu ponudil iTunes. A potrošniki smo šli sčasoma naprej. Zdaj hočemo za mesečno naročnino neomejeno streamati glasbo preko Spotifya in podobnih servisov. Komu v tej verigi bi pomagala zgolj promocija? Jaz mislim, da samo Spotifyu in njegovim sodobnikom. Ostali so verjetno postali nekaj obrobnega. Če sploh še ostajajo na trgu …

  Pojejte svoje otroke!

  V FrodXu se trudijo, da bi strankam ponujali tisto, česar drugje na trgu še ne dobijo. Ali pa vsaj ne tako enostavno, blizu in za denar, ki ga vzamemo oni. In zavedajo se sledilcev, ki sledijo njihovim stopinjam in poskušajo za manjši denar ponujati njihovo edinstvenost pred tremi leti. Z njimi lahko tekmujejo, tako da zmanjšujejo cene storitev in gredo v tekmo optimizacije svoje operacije ali pa da spet dodajo v ponudbo rešitve, ki bi si jih stranke želele, na trgu pa ni (veliko) ponudnikov, ki bi jih znali zagotoviti oz. bi imeli zanje primerljivo ponudbo. Običajno to pomeni, da se z vsakim takim korakom zgodbe, kjer se počasi nabirajo sledilci, mi pa dodajamo novosti, končujejo. Vsaj v ekonomskem smislu. Ne borimo se, da bi bili cenejši, temveč za to, da cenejši ne bi bili relevantni. No, vsaj primerljivi. Da ponudimo ekstra miljo, kot bi rekli Američani. Glede na posel, v katerem smo, se mi zdi ta pot bolj naravna. Čeprav z vsakim novim korakom razvoja naredimo vse tisto pred njim manj zanimivo …
  Podobno se dogaja v vseh industrijah, kjer je rezultat proizvod. Ko se bo Philips uveljavil s svojo pametno zobno krtačko, ki beleži in mi poroča, kako učinkovito umivam zobe, in bomo starši prepoznali v zbiranju podatkov o umivanju zob iz pametne krtačke pripomoček, ki spodbuja otroke k  večjemu veselju pri umivanju zob in bolj pravilnemu umivanju, bodo vse “nepametne” zobne ščetke postale drugorazredna roba. Lahko bodo samo še cenejše. Če bi takšno zobno ščetko naredili v GlaxoSmithKline (Sensodyne, Aquafresh …) in bi “pojedli nekaj svojih otrok”, se jim v biznis ne bi vmešal Philips. Mattel se je dovolj zgodaj zavedal, da se nekdo z novim pristopom lahko loti njihovega biznisa, pa so raje sami naredili Hello Barbie. Tudi Amazon je znan po tem, da poje svoje otroke. In še vrsto globalnih uspešnežev. Kaj pa vi – stavite na to, da boste cenejši, ali bi radi strankam ponudili več?

  VIR: http://bankazapodjetnike.si

  četrtek, 13. julij 2017

  Kako pravilno odgovoriti na vprašanje o ceni?

  Glede na to, da se nas večina v poslu srečuje s prodajo, je zanimivo, da ima skoraj vsak svoj način pogovora o ceni. Nekateri se temu izogibajo in cene navajajo sramežljivo, drugi prodajajo tako, da zgolj navedejo tehnične specifikacije in znesek …
  Seveda obstaja več različnih scenarijev. Verjetno optimalen potek predstavitve je, da pogovor o ceni načnete sami in to v trenutku, ko ocenite, da ste dobro predstavili vrednost svojega izdelka ali storitve.
  Neposredno iz prodajne šole Briana Tracyja – preden navedete znesek, ponovite vse (relevantne) koristi za stranko. Na primer: »Model z 2.0 dizelskim motorjem, avtomatskim menjalnikom, polno opremo in brezplačnimi zimskimi gumami stane 25.900 €.«
  Nemalokrat pa se zgodi, da bo stranka vprašanje o ceni zastavila sama od sebe – možnih odgovorov na vprašanje je seveda več.

   1. Navedete številko

  Stranka: »Koliko pa stane?«
  Prodajalec: »590 €.«
  Stranka: »Uf, to je pa veliko!«
  Prodajalec: [začne opravičevati ceno]
  Ni težko videti, da to ni najboljši način, saj stranka nima potrebnih informacij za pravilno evalvacijo cene. Morda jo primerja z nizkocenovnim konkurentom, izdelki slabše kvalitete, ipd. Prodajalec torej z navajanjem cene sam izzove cenovne ugovore stranke in se znajde v situaciji, ko mora hitro in učinkovito skomunicirati relevantne prednosti za stranko – kar pa je izredno težko.
  2. Vprašanju se izognete
  Mnogi prodajni svetovalci vztrajajo pri tem, da je pogovor o ceni potrebno prihraniti povsem za konec. Če vemo, da stranke danes od prodajalcev pričakujejo povsem informacije, ki so relevantne, točne in uporabne, potem izmikanje pogovoru o ceni nedvomno ne bo dobro sprejeto. Obstaja možnost, da bo stranka naslednji del sestanka (vašo predstavitev prednosti in koristi) povsem preslišala, saj bo čakala na informacijo, ki je (še) ni dobila – ceno.

   3. Podate premišljen odgovor

  Verjeli ali ne, obstaja pravilen odziv na vprašanje o ceni. To nikakor ni, da strankino poizvedbo preslišite, ali pa da se zadovoljite zgolj z navedkom zneska (ki ga pospremite s čim bolj prikupnim pogledom). Skrivnost je v tem, da poleg informacije o ceni zastavite tudi spremljajoče vprašanje, npr.:
  • »Naša ponudba znaša 590 €. Koga v vaši organizaciji bi morala še vključiti v predstavitev ponudbe?«
  • »Naša ponudba znaša 590 €, vključuje pa 6 mesečno garancijo na zadovoljstvo. Kako pomembno vam je, da na ta način zmanjšate tveganje pri nakupu?«
  • »Naša ponudba za ta paket opreme znaša 590 €. Mislim, da bi bil ta paket najbolj primeren, glede vaše na zahteve po fleksibilnosti. Kakšne kriterije, poleg cene, boste še upoštevali pri odločitvi?«
  Bistven cilj vsake predstavitve je namreč pogovor o vrednosti za kupca. Kakšne koristi lahko pričakuje, kako bo zmanjšal svoje tveganje in kako bo njegovo življenje po nakupu boljše oz. lažje. Zato je tudi ceno potrebno prikazati v tej luči, torej pogovor vrniti na temo dodane vrednosti. Vaš produkt je odličen in če pravilno predstavite njegove prednosti, potem nobena cena ne bo previsoka!

  VIR: http://bankazapodjetnike.si

  sreda, 12. julij 2017

  Sporazumna prekinitev delovnega razmerja z nadomestilom

  Vlada je prejšnji mesec potrdila spremembe Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela. V sklopu delovne reforme so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili tudi spremembe Zakona o delovnih razmerjih, o katerih pa se še niso uspeli uskladiti s sindikati. Najbolj pereča je sicer sporazumna prekinitev delovnega razmerja.

  Ta naj bi delodajalcem omogočila lažji razhod z zaposlenim, s katerim se ne ujamejo oziroma z njegovim delom niso zadovoljni.
  Če bi delodajalec uporabil sporazumno prekinitev delovnega razmerja, naj bi delavcu pripadlo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. In sicer v polni višini za največ šest mesecev. Denarno nadomestilo bi plačal delodajalec in to v celoti. To bi veljalo tudi v primeru, če bi tak delavec v tem času že našel novo zaposlitev. Lahko pa bi se delavec nadomestilu odpovedal, denimo če bi on dal pobudo za prekinitev delovnega razmerja.
  Delavec pa v primeru sporazumne prekinitve delovnega razmerja ne bi imel možnost za vlaganje kasnejših tožb, saj bi se z odpovedjo strinjali obe strani. Prednost sporazumne prekinitve delovnega razmerja je po mnenju ministrstva prav v tem, da ni možnosti poznejših tožb in ponovnih zaposlitev delavcev.
  Ministrstvo bo torej pogovore, vezane na sporazumno prekinitev delovnega razmerja, s sindikati nadaljevalo.

  VIR: data.si

  torek, 11. julij 2017

  Podružnica in poslovna enota

  Podružnica je del družbe, ki je krajevno ločen od sedeža družbe. Podružnica se vpiše v sodni register, o vpisu pa odloča sodišče. Registrira se na točki VEM.

  Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba, pri tem pa ni zahtevan vložek osnovnega kapitala. Podružnica ni pravna oseba, lahko pa opravlja vse posle, ki jih sicer lahko opravlja matična družba.

  Kako se podružnica vpiše v sodni register?

  Pravne osebe s sedežem v Sloveniji lahko postopek vpisa podružnice izvedejo na kateri koli točki VEM ali pri notarju. Postopek na VEM točki je brezplačen, medtem je storitev pri notarju plačljiva. Na VEM točki se mora oglasiti direktor oziroma zastopnik pravne osebe, ki želi registrirati podružnico. S seboj mora imeti:
  • osebni dokument,
  • overjeno izjavo lastnika poslovnega prostora, da  dovoljuje opravljanje  dejavnosti na tem naslovu (izjava se overi na katerikoli upravni enoti ali pri notarju),
  • izpolnjeno vlogo za vpis podružnice, ki jo na točki VEM pošljejo na pristojno sodišče, to pa v nekaj dnevih odloči glede vpisa podružnice v sodni register.

  Postopek registracije podružnice tuje pravne osebe

  Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ustanovi povsem novo podjetja (pravno osebo) ali pa registrira podružnico. Ustanovitev podjetja v Sloveniji torej ni pogoj, tuje podjetje lahko samo registrira podružnico, kar je v praksi najpogosteje.
  Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer mora uporabljati  ime matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Za vse obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnice, je odgovorno tuje podjetje z vsem svojim premoženjem.
  Prijavo za vpis podružnice tujega podjetja v sodni register lahko vloži zastopnik tujega podjetja samo pri notarju. Postopek registracije podružnice je podoben ustanovitvi podjetja. Tuja oseba se mora vpisati v davčni register in pridobiti davčno številko ter se identificirati za namene DDV. Po vpisu v sodni register lahko podružnica začne opravljati gospodarsko dejavnost. Če so zahtevani posebni pogoji za opravljanje dejavnost, mora najprej izpolniti le-te.

  Tuje podjetje iz države, ki ni članica EU,  lahko v Sloveniji ustanovi podružnico, če je v državi, kjer ima sedež, registrirano najmanj dve leti.

  Podružnica ali poslovna enota?

  Poslovna enota je del podjetja, ki na drugem naslovu opravlja isto ali drugo dejavnost kot družba. Medtem ko se podružnica vpiše v sodni register,  se poslovna enota vpiše v poslovni register, ki ga vodi AJPES.
  Poslovna enota ne sme samostojno opravljati poslov. Nima uradnega statusa, niti svojega uradnega imena in zastopnika. Kljub temu, pa je poslovno enoto treba vpisati v poslovni register, kar se lahko opravi na točki VEM.

  VIR: www.data.si

  četrtek, 6. julij 2017

  Zakaj je denarni tok ključen za obstoj podjetja?

  Za poslovanje podjetja ni najpomembnejši dobiček, ampak denarni tok. Pomeni njegov krvni obtok. Če je denarni tok premajhen ali presahne, podjetje zaide v težave.
  To prej ko slej spoznajo tako nadobudni podjetniki, ki se poskušajo z inovativno idejo ali produktom uveljaviti na trgu, kot tudi uspešni podjetniki, ki so se že dokazali v poslu in je njihov glavni cilj pridobivanje novih kupcev in širjenje poslovanja.
  Njihovo podjetje lahko povečuje obseg prihodkov od prodaje in celo posluje z dobičkom, vendar se nenadoma znajdejo brez denarja. Kaj je šlo narobe?
  Kaj razkriva pomanjkanje denarja? 
  Pomanjkanje sredstev na računu navadno kaže na slabo upravljanje denarja in premoženja podjetja, ali pa razkriva globlje težave v poslovanju.
  Negativni denarni tok lahko kaže:
  • da ima podjetje prenizke marže oziroma s prodajo blaga ali storitev po trenutnih cenah ne more pokriti vseh stroškov,
  • da se je v napačnem času odločilo za nakup proizvodne linije in zdaj s tekočim poslovanjem ni sposobno odplačevati najetega posojila,
  • da bi se moralo z upniki dogovoriti za reprogram oziroma odlog plačila obveznosti.
  Ne glede na vzrok se mora podjetnik prednostno lotiti reševanja problematike denarnega toka, saj v nasprotnem primeru njegovo podjetje na dolgi rok ne bo preživelo.  
  Kaj je denarni tok?
  Denarni tok je tok denarja v podjetje in iz njega. Pove vam, koliko denarnih sredstev ste prejeli v določenem obdobju in koliko ste jih porabili za plačilo obveznosti.
  Na račun se steka vse od plačila kupcev za blago ali storitve in najetega posojila do injekcije svežega kapitala in ustvarjenih dobičkov od finančnih naložb. S tem denarjem je treba na drugi strani plačati material, plače zaposlenih, najemnino in druge stroške.
  V primeru zagonskih podjetjih je običajno, da v začetnem obdobju svojega delovanja porabijo več denarja, kot ga zaslužijo. Vlagajo ga v razvoj izdelkov ali oglaševanje, s čimer pridobivajo položaj na trgu. Potrebna sredstva jim zagotovijo vlagatelji.
  Drugače je s podjetji, ki morajo sama financirati svoje poslovanje. Več denarja bodo ustvarjala, več ga bo na voljo za širitev poslovanja, torej nove zaposlitve, odprtje novih poslovalnic, nakup proizvodne opreme… In obratno. Če bo začelo zmanjkovati denarja, bodo potrebna odpuščanja in zapiranje nedonosnih obratov.
  Številna podjetja so bila prisiljena ustaviti širitvene načrte, saj niso imela dovolj denarnih sredstev, s katerimi bi financirala nove investicije.
  Kaj je rešitev?
  Najprej se mora podjetnik naučiti načrtovanja in obvladovanja denarnega toka.
  Pri majhnem podjetju, ki na mesec izda in prejme do deset računov, je mogoče finančno poslovanje za naslednjih 12 mesecev spremljati že z enostavno excelovo preglednico.
  Na eni strani so načrtovani mesečni prilivi od prodaje blaga ali storitev, ki temeljijo na že dogovorjenih pogodbah ali na preteklih prodajnih rezultatih. Na drugi strani so odlivi za plačilo najemnine, telefona in interneta, plače zaposlenih, obratnega kapitala, davkov,…
  Pri izdelavi projekcij denarnih tokov je priporočljiva konzervativnost, saj nesreča nikoli ne počiva in se hitro lahko zgodi kak nepredvidljiv dogodek, ki pokvari finančno sliko. Če so stroški poslovanja (pre)visoki glede na pričakovano prodajo, se ocene prihodkov nikakor ne sme »popraviti« navzgor, ampak je treba poiskati rezerve.
  Morda se je smiselno preseliti v manjše in cenejše poslovne prostore, kupovati manj materiala in raje pospešiti njegovo obračanje v proizvodnem procesu, ali se s financerji dogovoriti za ugodnejše plačilne pogoje. 
  Kako od kupcev in dobaviteljev iztisniti več?
  Obstaja veliko ukrepov za izboljšanje denarnega toka:
  • redno izdajte račune in nato spremljajte plačila kupcev; če ne plačajo v roku, jih na to nemudoma opomnite,
  • ponudite jim manjši popust, če plačajo takoj po dobavi; to je smiselno predvsem pri bolj tveganih poslovnih partnerjih,
  • sami računov ne plačujte predčasno ali celo isti dan, ko jih prejmete, temveč šele na dan njihove zapadlosti,
  • preverite, ali morda dobavitelji ponujajo popust za predčasno plačilo računa; s tem boste prihranili,
  • z dobavitelji se poskušajte dogovoriti za podaljšanje plačilnega roka, s kupci pa za njihovo skrajšanje,
  • znižajte stroške in porabljajte denar le za tisto, kar je nujno potrebno za delovanje podjetja in njegovo rast.
  Podjetje mora najti tudi najprimernejšo pot za unovčenje terjatve.
  Koliko denarne rezerve? 
  Kot rečeno, pa zadeve velikokrat ne potekajo po načrtih.
  Navadno se zaplete, ko kupci ne plačajo dobavljenega blaga v roku in v podjetju ni dovolj denarne rezerve. Še huje je, če v težave zaide poslovni partner, s katerim podjetje ustvari velik del prihodkov. Čez noč lahko zmanjka denarja in temu sledijo blokacije računov.
  Smiselno je, da ima podjetje na računu dovolj denarja za pokritje vseh stroškov poslovanja v naslednjih dveh mesecih.
  Nekaj dodatne rezerve ali možnost hitre posojilne linije pri banki seveda ne more škoditi. Že vedenje, koliko denarja potrebuje podjetje za to, da brez prihodkov preživi šest mesecev ali celo leto dni, vam olajša sprejemanje težkih odločitev.

  VIR: http://bankazapodjetnike.si