četrtek, 8. avgust 2019

Kakšni so dejanski stroški s. p.?


Na poslovno pot se je potrebno pripraviti in med priprave zagotovo sodi razmislek in kalkulacija stroškov bodočega podjetnika. V nadaljevanju bom bomo predstavili kakšni so stroški s. p. (navadnega), na katere morate računati ob registraciji s. p. in jih morate upoštevati ob pripravi poslovnega načrta.


Vsi stroški s.p.


Da bo vaš vstop v poslovanje s. p. čim lažji, objavljamo seznam okvirnih stroškov, ki vas čakajo ob samozaposlitvi. 

1. Obvezni stroški

Minimalni prispevki za socialno varnost so stroški, ki jih mora plačevati vsak samozaposleni. Ti stroški s. p. so fiksni, to pomeni, da nastanejo tudi, če podjetnik posluje z izgubo oziroma tudi takrat, ko ne posluje. Med prispevke za socialno varnost se štejejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Ti stroški s. p. v letu 2019 skupaj znašajo 385,42 evra.

Ko prvič odprete s. p., lahko računate za prvo leto poslovanja na polovične stroške za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugo leto vašega poslovanja pa so ti stroški nižji za 30 odstotkov. Vendar pa razpolovitev stroškov ne velja tudi za stroške za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje, ti se še vedno plačujejo v polnem obsegu. Prvo leto so tako lahko vaši stroški za socialna zavarovanja skupaj 262,59 evra.

Če imate otroka, mlajšega od treh let ali dva (ali več) ter najstarejši še ni končal prvega razreda osnovne šole, lahko tudi kot samozaposlena oseba uveljavljate pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva.

2. Stroški, vezani na varnost in zdravje na delovnem mestu

Kot samostojni podjetniki morate poskrbeti tudi za varnost in zdravje na delovnem mestu. Smiselno je, da opravite usposabljanje tudi kot samozaposleni, čeprav zakonodaja od vas tega nikjer izrecno ne zahteva. Če imate zaposlene, pa jih morate ne glede na obliko zaposlitve (pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava) napotiti na usposabljanje, saj vas k temu zavezuje zakon. V vsakem primeru ni odveč, če usposabljanje opravite tudi kot samozaposleni, saj vas lahko v primeru poškodbe na delovnem mestu brez opravljenega usposabljanja doleti regresni zahtevek Zavarovalnice za zdravstveno zavarovanje Slovenije za plačilo stroškov vašega zdravljenja.

Samozaposlena oseba je dolžna oceniti tveganje. Če ugotovi, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja. Določiti mora tudi ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) prav tako izrecno ne določa, da mora samozaposlena oseba opraviti zdravniški pregled na medicini dela.
Kdaj je torej smiselno opraviti usposabljanje, oceno tveganja in zdravniški pregled? Odgovor je preprost. Če se vam kot samozaposlenim pripeti kakršnakoli nezgoda ali poškodba, zaradi poklicnega tveganja! 

3. Stroški, ki jih imate glede na dejavnost

Sem sodijo stroški, ki so lahko zelo različni, saj se vežejo na dejavnost, ki jo opravljate. Če ne poslujete doma, morate v tem sklopu računati na stroške najema poslovnega prostora ter stroške vzdrževanja in obratovanja objekta (voda, elektrika, komunala), tu so tudi telekomunikacijski stroški (telefon, internet), pa oprema oziroma osnovno orodje glede na dejavnost, ki jo opravljate (stroji, material, delovna obleka, računalnik, telefon, pisarniški material …), sem pa sodijo tudi potni stroški, malica, morebitna potovanja v tujino (npr. na izobraževanje, obisk sejma, iskanja poslovnih partnerjev, mreženje …) 

4. Ostali stroški

Danes velja, da če vas ni na spletu, ne obstajate. Zato morate v podjetju poskrbeti tudi za ustrezen prikaz vaše dejavnosti, imeti morate spletno stran, vizitke, štampiljko, poskrbeti morate za marketing in promocijo. Težko vam bo uspelo brez poslovnega načrta, med stroške pa lahko štejete tudi poslovna mreženja oziroma druženja na poslovnih dogodkih in s poslovnimi partnerji.
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar