četrtek, 1. avgust 2019

Nekaj o nadurnem delu ...

Nadurno delo je delo, ki ga delavec opravlja preko polnega delovnega časa. 
 

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Izjemoma je lahko z zakonom ali kolektivno pogodbo določen krajši polni delovni čas (krajši od 40 ur), vendar ne manj kot 36 ur na teden. Slednje velja za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare. Glede na zgoraj navedeno je nadurno delo vsako delo, ki presega 40 ur tedensko oziroma če je polni delovni čas opredeljen v trajanju manj kot 40 ur, je nadurno delo vsako delo, ki presega tako določeno število ur tedensko.

Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati nadurno delo:
 • v primerih izjemoma povečanega obsega dela,
 • če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
 • če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,
 • če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,
 • v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
Vendar pa se nadurno delo ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času, in sicer:
 • z ustrezno organizacijo in delitvijo dela,
 • razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali
 • z zaposlitvijo novih delavcev.

Delavcu pripada za čas opravljanja nadurnega dela že na podlagi zakona poseben dodatek.

Nadurno delo se odredi v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Izjemoma ustno – v tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. V primeru odklonitve pisnega soglasja, delavec ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

Komu se nikakor ne sme odrediti nadur:
 • delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
 • delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
 • delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare,
 • delavcem, ki delajo krajši delovni čas po posebnih predpisih in delavke v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko dojijo otroka, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost zanjo ali otroka.
Kdo sicer lahko opravlja nadurna dela, vendar mora dati soglasje:
 • starejši delavci,
 • delavci, ki negujejo otroka, starega do treh let,
 • delavci, ki živijo sami z otrokom, mlajšim od sedem let ali hudo bolnim otrokom oziroma otrokom, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar