ponedeljek, 8. oktober 2018

Pozor - prekarno delo vas lahko veliko stane!

Prekarno delo je bilo lani predmet številnih pregledov inšpektorjev za delo. Opravili so 14.541 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 29.513 različnih kršitev in na podlagi tega izdali 10.534 različnih ukrepov. Izrekli so za nekaj več kot 3 milijone evrov glob.

Inšpektorji opozarjajo, da je prekarno delo velika težava in da so prav tovrstne kršitve »rdeča nit nadzorov v letu 2018«. Prekarnost oziroma t.i. atipične oblike dela označujejo negotovo, kratkotrajno, začasno in občasno plačano delovno aktivnost. Takšne delovne aktivnosti se lahko opravljajo znotraj delovnega razmerja ali izven delovnega razmerja, navadno na podlagi pogodb civilnega prava (predvsem podjemne in avtorske pogodbe).  
 
Takšno delo odstopa od standarda, ki je redna zaposlitev z vsemi socialnimi, zdravstvenimi in delovnopravnimi pravicami. Zanj so značilni:
  • negotovost,
  • minimalna plača,
  • omejeni socialni prispevki,
  • neplačan dopust in
  • odsotnost drugih pravic, ki pripadajo redno zaposlenim, … 
Katere kršitve so najpogosteje ugotovljene?
  • kršitve s področja plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
  • kršitve v zvezi z zaposlovanjem,
  • nepravilnosti v zvezi z evidencami na področju dela in socialne varnosti, 
  • kršitve v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem odmorov in počitkov,
  • opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja.
 
Inšpektorji so v letu 2017 izdali 55 odločb, s katerimi so prepovedali opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, ker so pri 63 inšpekcijskih nadzorih ugotovili opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja. 
 
Prav zaradi te obsežne problematike je bil spremenjen Zakon o inšpekciji dela. Sprememba je prinesla dodatne pristojnosti Inšpektorata RS za delo v primeru ugotovljenih kršitev, s tem pa tudi novo globo. 19. člen zakona določa, da inšpektor prepove opravljanja dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti. Če delodajalec to prepoved krši, se kaznuje za prekršek. Globa lahko znaša do 20.000 evrov za pravno osebo in 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. 
 
Povzeto po: www.data.si
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar