Prihaja čas v letu, ko se poslovodstvo odloči za izplačilo nagrad ob koncu leta. Z nedavno sprejeto malo davčno reformo je letos še eno vprašanje več kot lani: ni vprašanje samo o višini izplačila, temveč tudi času izplačila.
Z mini davčno reformo poleg spremenjene dohodninske lestvice prihaja tudi spodbuda za nagrajevanje zaposlenih. In izplačilo, neobremenjeno z dohodnino, je lahko – v primeru predhodne primerne priprave podjetja – že na prvi dan novega leta, kar pomeni, da bo ob istem strošku dela mesec dni ali dva pozneje isti zaposleni na svoj račun prejel do 50 odstotkov višje prejemke (odvisno od razreda dohod­ninske lestvice).
Sicer pa občutnejše razbremenitve nagrad ne pričakujte. Pri izplačilu nagrade mora podjetje še vedno plačati prispevke, tako da odsotnost plačila dohodnine v tem primeru ne pomeni bistvene razbremenitve, gre samo za dohodnino.
Kako se podjetje predhodno primerno pripravi?
  • Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte.
  • Med dvema izplačiloma mora preteči 12 mesecev. Podjetje, ki se odloči za izplačilo nagrade 2. januarja 2017, ne bo smelo nagrade brez plačila dohodnine izplačati pred 2. januarjem 2018.
  • Izplačilo je lahko največ 70 odstotkov povprečne bruto plače v državi (približno 1.100 evrov bruto, kar pomeni približno 855 evrov neto, velja za vse zaposlene ne glede na višino plače)
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 70 odstotkov povprečne bruto plače. Nagrade za poslovno leto 2016, izplačane v letu 2017, sodijo v izkaze poslovnega izida leta 2016.

 

Za razmislek v podjetjih z višjimi plačami

Zamik plačila božičnice se zdi premisleka vredna možnost predvsem za podjetja z visoko usposobljenim kadrom in nadpovprečno plačo. V preteklosti so ravno v teh imeli težave z dodatnimi izplačili, saj se progresivna dohodninska lestvica pri teh podjetjih najbolj izrazi. Se morajo pa v teh družbah vprašati, ali bodo v prihodnje vsakoletno izplačevali nagrade v začetku leta. Nagrado v višini 70 odstotkov povprečne slovenske plače (približno 1.100 evrov bruto, kar v neto znesku za vse, ne glede na dohodninsko lestvico, pomeni približno 855 evrov) namreč podjetje lahko izplača le enkrat na vsakih 12 mesecev.
Nagrade je treba izplačati vsem zaposlenim, brez izjem. Eden od prejšnjih osnutkov za ugod­nejše nagrajevanje zaposlenih je izključeval davčno ugodnejšo obravnavo vodstvenega kadra in zaposlenih, ki so hkrati lastniki več kot četrtine družbe. V sprejetih dopolnilih male davčne reforme pa veljajo davčne ugodnosti za vse.
Pred izplačilom je treba sprejeti splošni akt, v katerem podjetje vnaprej seznani zaposlene, kakšna so merila za določanje nagrade, ter navede, da so do izplačila upravičeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji.
Odvetnik, specializiran za kadrovske zadeve, družbam svetuje, naj v aktu navedejo, da je nagrada odvisna od sklepa vodstva. Hkrati odsvetuje, da bi akt določil fiksne kriterije, sicer se podjetje lahko znajde v situaciji, ko bo prisiljeno izplačevati nagrade v času, ko bi vodstvo prosta denarna sredstva želelo porabiti za investicije ali poplačilo obveznosti. Iz internega akta naj nedvoumno izhaja, da nagrajevanje ni avtomatizem, temveč odločitev vodstva (razen seveda, če bi želelo podjetje tako vnaprej motivirati zaposlene za čim boljše delo in posledično čim večji dobiček).
Primer: »Zaposleni so upravičeni do letne nagrade iz naslova poslovne uspešnosti, če tako glede na rezultate in načrte družbe odloči direktor. Takšna nagrada pripada vsem zaposlenim v družbi, in sicer v enaki višini in z istočasnim izplačilom.« 

Izplačilo v letu 2017, stroški v 2016

Podjetja, ki bi se odločila za zamik plačila nagrade, ki se nanaša na leto 2016, v leto 2017, bi stroške še vedno lahko knjižila v leto 2016. »Obdavčitev dohodka fizične osebe velja po davčnih stopnjah, kot veljajo na dan izplačila dohodka, dohodek pa se seveda lahko nanaša na različno obdobje – praviloma preteklo. Tako bomo denimo januarja izplačevali plače za december, vendar bodo obdavčene po stopnjah, ki veljajo na datum izplačila plače, denimo 15. januarja 2017. Strošek plač pa se na podlagi SRS knjiži v obdobje, na katero se nanaša, za plačo konkretno pomeni december 2016.
Podobno velja za plačilo za uspešnost – če ga dobijo poslovodje ali drugi delavci na primer marca ali maja ali kadarkoli pač, se dajatve sicer obračunajo na dan izplačila, vendar se strošek knjiži v obdobje, na katero se nanaša. Pri izplačilih nagrade je treba paziti, da se res izplačuje enkrat v koledarskem letu in vsako leto po istih pravilih. To je lahko kadarkoli v letu, in ne nujno decembra.