ponedeljek, 16. april 2018

Zdravniški pregled – kdaj ga je treba opraviti?

Če gre za prvo zaposlitev delavca ali pa je od prenehanja opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu minilo več kot 12 mesecev, ga mora delodajalec obvezno poslati na predhodni preventivni zdravniški pregled. 
 
Zdravniški pregled – kaj pravi zakonodaja?

Zdravniški pregled preverja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. Pravne podlage, ki zadevajo zdravniški pregled delavcev, so predvsem:
ZDR-1 v 28. člena določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravniški pregled. In sicer v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

ZVZD-1, v katerem so opredeljene pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, pa v 36. členu določa, da mora delodajalec delavcem zagotoviti takšne zdravniške preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Ob tem opozarjamo, da je delavec po ZVZD-1:
  • oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
  • oseba, ki za delodajalca opravlja delo na kakršni koli drugi pravni podlagi (študentska napotnica, podjemna pogodba, …),
  • oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.
Na zdravniški pregled je torej delodajalec dolžan napotiti tudi študente in dijake oziroma osebe, ki zanj delajo denimo prek avtorske ali podjemne pogodbe.

Kdaj je treba opraviti zdravniški pregled?

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v 3. členu določa, da so podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov zdravniških pregledov: ocena tveganja ter posebne zdravstvene zahteve, ki so po potrebi opredeljene v Izjavi o varnosti z oceno tveganja na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Omenjeni pravilnik v 5. členu določa tudi, da predhodni zdravniški pregled opravi delavec:
  • pred prvo zaposlitvijo,
  • po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.
Kot pojasnjujejo na Inšpektoratu RS za delo, glede na omenjeno zakonodajo vela, da je praviloma obveznost zagotavljanja zdravniških pregledov odvisna od ocenjevanja tveganj. Če namreč za konkretna dela iz Izjave o varnosti z oceno tveganja izhajajo tveganja za varnost in zdravje delavcev oziroma posebne zdravstvene zahteve, je delodajalec dolžan vsakemu delavcu, ki opravlja takšno delo, zagotoviti zdravniški pregled.
 
Za odločanje o tem, ali se pri izvajanju delovnih opravil pojavljajo tveganja glede zagotavljanja varnosti in zdravja v povezavi z izvajanjem zdravstvenih pregledov, tudi opozarjamo, da posamezni podzakonski akti, ki izhajajo iz ZVZD-1, že opredeljujejo zahtevo po izvajanju zdravstvenih pregledov.

Zdravniški pregled – kaj svetujejo inšpektorji?

Inšpektorat RS za delo delodajalcem svetuje, da prav vsakega novega delavca pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napotijo na zdravniški pregled, ki ga opravijo v ambulanti za medicino dela.

Na ta način se ugotavlja njihovo zdravstveno stanje ob vstopu v delovni proces delodajalca oziroma samozaposlene osebe. V nasprotnem primeru je lahko ob morebitnih zdravstvenih težavah naknadno težko dokazovati, kdaj je prišlo do sprememb zdravstvenega stanja, pojasnjujejo inšpektorji. Dodatno se lahko zaplete v primeru, kadar invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) zahteva zdravniško spričevalo predhodnega zdravstvenega pregleda zaradi dvoma glede na časovni nastanek zdravstvene okvare.

VIR: data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar