četrtek, 25. julij 2019

Preverite kaj je pomoč de minimis in kdo je upravičen do te pomoči?

Pomoč de minimis je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi de minimis pomoči je potrebno upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih Uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč. 
 

Uredbe, ki urejajo de minimis pomoč in znesek dodelitve pomoči:
 • Uredba (EU) št. 1407/2013 (»klasična« de minimis pomoč). Do 200.000 EUR pomoči;
 • Uredba (EU) št. 360/2012, ki se uporablja za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena. Do 500.000 EUR pomoči;
 • Uredba (EU) št. 1408/2013, glede de minimis pomoči v kmetijstvu. Do 25.000 EUR pomoči.
V nadaljevanju članka se bomo opredelili do »klasične« de minimis pomoči po Uredbi (EU) št. 1407/2013.

Značilno za pomoč po pravilu de minimis je, da gre za vrsto pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali ogroža konkurence. Ta vrsta pomoči pa tudi ne predstavlja državne pomoči. Pomoč de minimis je dodeljena takrat, ko se zakonska pravica za prejem pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim redom.

Kdo je upravičen do pomoči de minimis po Uredbi (EU) št. 1407/2013 in kdo ne?

Pomoč de minimis po Uredbi (EU) št. 1407/2013 velja za pomoč, dodeljeno podjetjem v vseh sektorjih, razen:
 • iz sektorjev ribištva,
 • iz sektorja primarne kmetijske proizvodnje,
 • ki so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
 • ki so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, z izjemami,
 • pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice. In sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

Pomoč de minimis se dodeli enotnemu podjetju. V skladu z Uredbo EU št. 1407/2013, enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
 • podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz predhodnih alinej preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

Uredba (EU) št. 1407/2013 določa, da se upošteva seštevek dodeljenih de minimis pomoči v vseh povezanih podjetjih.

Kakšen je skupni znesek pomoči de minimis po Uredbi (EU) št. 1407/2013?

Skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

Potrebno pa je vedeti, da se seštevajo de minimis pomoči z ostalimi pomočmi za iste upravičene stroške.
 
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar