ponedeljek, 15. julij 2019

Zaščitene kategorije delavcev – kdo so?

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v posebnem poglavju obravnava zaščitene kategorije delavcev.

Med zaščitene kategorije delavcev ZDR-1 v posebnem poglavju našteva:
  • ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih)
  • nosečnice in starši
  • delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti
  • invalidi
  • starejši delavci 
 
Varstvo žensk
Zakon ureja prepoved opravljanja podzemnih del in določa, da delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih. Le v izjemnih primerih, ki so taksativno našteti v ZDR-1, je določeno, da lahko ženske opravljajo tudi ta dela (npr. vodilne osebe, osebe zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah).

Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
Zakon določa, da delodajalec v času trajanja delovnega razmerja (enako pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi) ne sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke. Posebno varstvo med nosečnostjo in starševstvom je zagotovljeno tudi v zvezi z nočnim delom in nadurnim delom. Zakon določa, da delavec, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem. Zakon zagotavlja pravico do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta. 
 
Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti:
Zakon taksativno našteva dela, ki se ne smejo naložiti delavcu, ki še ni dopolnil 18 let:
  • ne sme se jim naložiti nadurnega dela;
  • prepoved opravljanja nočnega dela;
  • ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.
 
Varstvo invalidov
Zagotovljeno je varstvo tako delovnih invalidov kot tudi invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida. Delovnemu invalidu se na podlagi preostale delovne zmožnosti zagotavlja pravice iz invalidskega zavarovanja. ZDR-1 še v ostalih določbah ureja varstvo invalidov (odklonitev napotitve v tujino zaradi invalidnosti, trajanja letnega dopusta, prepoved diskriminacije,…).

Varstvo starejših delavcev
Starejši dečavci so delavci, ki so dopolnili 55 let. Tak delavec ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega, če se delno upokoji. Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Zgoraj navedene zaščitene kategorije delavcev so predvsem zaščitene v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V zvezi s temi pravicami delavcev je podrobneje pojasnjeno v določbah glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Poleg ZDR-1 pa to kategorijo delavcev definira tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Ta zakon določa, da mora delodajalec posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo.
 
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar