torek, 6. december 2016

Novosti s 1.1.2017

S 01.01.2017 bodo stopile v veljavo nekatere spremembe, ki so določene v sledečih zakonih:
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)
  • ZDDPO-2
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)

V nadaljevanju opisujemo bistvene novosti.

1. Bonitete
Dopolnjen je 39. člen ZDoh-2, ki določa, katere ugodnosti se ne štejejo za boniteto (druga točka tretjega odstavka). Glede na zakonsko spremembo se za boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu. S tem so mišljena predvsem izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja, dobrega počutja, zdravega življenjskega sloga ipd.

ZDoh-2R spreminja tudi peti odstavek 39. člena, pri čemer znesek splošne oprostitve za bonitete, ki jih delodajalec delavcem ne zagotavlja redno in pogosto, zvišuje s 13 EUR na mesec na 15 EUR na mesec.

2. Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

Novela ZDoh-2R prinaša tudi novo dohodninsko obravnavo dela plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti. Na podlagi novele ZDoh-2R se del plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti ne všteva v delavčevo davčno osnovo, če so za to izpolnjeni določeni pogoji. Del plače iz naslova poslovne uspešnosti je opredeljen kot sestavni del plače po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). V praksi je ta del delavčeve plače pogosto poimenovan tudi 13. plača, božičnica, novoletna nagrada … Del plače iz naslova poslovne uspešnosti se bo lahko za davčno leto 2017 izplačal  neobdavčeno (brez obračuna in plačila akontacije dohodnine), če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
  • bo šlo za izplačilo do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v R Sloveniji
  • (povprečna mesečna plača se spreminja iz meseca v mesec, trenutno znaša cca 1.550 EUR bruto),
  • bo šlo za enkratno izplačilo v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati,
  • pravico do dela plače iz poslovne uspešnosti bodo imeli vsi delavci, zaposleni pri delodajalcu,
  • pravica do izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti bo morala biti določena v splošnem aktu delodajalca ali s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, pri čemer bodo morali biti v tem aktu/kolektivni pogodbi določeni tudi kriteriji oziroma merila za pridobitev pravice in
  • delavci bodo morali biti s temi kriteriji/merili seznanjeni vnaprej.
Posebna davčna obravnava je trenutno uzakonjena le za namene dohodnine. To pomeni, da se od 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne obračuna in ne plača le akontacije dohodnine, medtem ko je treba prispevke za socialno varnost obračunati in plačati od celotnega zneska dela plače iz naslova poslovne uspešnosti. Če znesek dela plače iz naslova poslovne uspešnosti presega 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je od razlike (»presežnega dela«) treba obračunati in plačati tudi akontacijo dohodnine.

3. Sprememba dohodninske lestvice in splošne dohodninske olajšave
ZDoh-2R prinaša povišanje dohodkovnega praga za upravičenost do višje splošne davčne olajšave. Dohodkovni prag se z 10.866,37 EUR aktivnih dohodkov zavezanca viša na 11.166,37 EUR. Sama višina olajšave se ne spreminja. Ne spreminja se tudi dohodkovni prag za upravičenost do nižje dodatne splošne olajšave.
Spreminja se tudi veljavna dohodninska lestvica. Uvaja se nov dohodninski razred s 34 % stopnjo obdavčitve. Dosedanja 41 % stopnja obdavčitve pa se znižuje na 39 %. Še naprej ostaja v veljavi 50 % stopnja obdavčitve v zadnjem (po novem petem) dohodninskem razredu.

Nova dohodninska lestvica:

4. Zvišanje splošne stopnje davka
Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2, se zvišuje s 17 % na 19 %.

5. Sprememba glede roka za plačilo davčnega odtegljaja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, prinaša spremembo prvega odstavka 374. člena ZDavP-2. Gre za spremembo glede roka za plačilo davčnega odtegljaja, in sicer lahko plačnik davka davčno obveznost plača v petih dneh od izplačila dohodka. Navedena sprememba se začne uporabljati 1. januarja 2017. To velja za prispevke samostojnih podjetnikov, ki bodo po novem zapadli v plačilo 20. V mesecu za pretekli mesec, in dajatve pri izplačilu plače, ki bodo zapadli v plačilo 5 dni po izplačilu plače. Še vedno pa bo veljalo, da je rok za oddajo obračuna prispevkov in davkov najkasneje na dan izplačila.

Ni komentarjev:

Objavite komentar