sreda, 26. oktober 2016

So prejeta darila ali dediščina obdavčena?
Zavezanec za davek na dediščino in darila je fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja ali darovanja, in tudi fizična oseba, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma na podlagi darilne pogodbe za primer smrti.

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice.
Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar. Kot darilo se šteje tudi vozilo.

Darilo ali dediščina, ki zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 EUR.

Davčna obveznost nastane:
-pri darilih na dan sprejema darila
-pri dediščinah na dan pravnomočnosti sklepa o dedovanju
-pri volilu na dan pravnomočnosti sklepa o volilu
-pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca oziroma na dan smrti darovalca ali darovalke.

Osnova za davek na dediščino in darila je vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja, v času nastanka davčne obveznosti, zmanjšana za: odbitek dolgo,stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek.

Pri premičninah, razen pri denarju, je vrednost iz prvega odstavka tega člena tržna vrednost tega premoženja.

Davčni organ ima na podlagi splošnih določb ZDavP-2  pravico preveriti resničnost dejstev, ki jih navaja davčni zavezanec, to je: ali vrednost nepremičnine, ki je razvidna iz pravnomočnega sklepa o dedovanju oz. ki jo je davčni zavezanec navedel v napovedi za odmero davka od prejetega darila (npr. primerjava s splošno znanimi tržnimi cenami na m² na določenem področju, primerjava s cenami iz izvedenih prodaj primerljivih nepremičnin).

Če je davčni zavezanec v obdobju dvanajstih mesecev od istega darovalca ali iste darovalke prejel več daril, se za ugotavljanje davčne osnove vrednosti prejetih daril seštevajo. Rok dvanajstih mesecev začne teči z dnem sprejema prvega darila.

Pristojnost davčnega urada
Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati na obrazcu v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.
Če darilo obsega premično in nepremično premoženje, davčni zavezanec napove to darilo pri finančnemuradu, kjer nepremičnina leži.


Odmera davka na dediščino
Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi.
 
 

Če je predmet dedovanja nepremičnina, pošlje sodišče pravnomočni sklep o dedovanju finančnemu uradu, kjer je nepremičnina. Če zapuščina obsega samo premično premoženje ali če podedovane nepremičnine ležijo na območju več finančnih uradov, pošlje sodišče sklep o dedovanju finančnemu uradu, pri katerem je bil zapustnik vpisan v davčni register.

Odmera davka na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju in darilne pogodbe za primer smrti
Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali darilne pogodbe za primer smrti, mora to pogodbo prijaviti v 15 dneh od sklenitve pogodbe pri finančnem uradu na območju, kjer je to premoženje ali kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

Davčno napoved za odmero davka mora zavezanec vložiti v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri uradu, pri katerem je prijavil pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali darilno pogodbo za primer smrti.

Oprostitve plačila davka na dediščine in darila

Davka na dediščine in darila ne plača:
· dedič ali obdarjenec prvega dednega reda;
· z dediči ali obdarjenci prvega dednega reda so izenačeni zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti;
· pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo oziroma dediščino, ki je namenjena opravljanju take dejavnosti pravne osebe.

Davka ne plača dedič ali obdarjenec, ki se po določbah zakona, ki ureja kmetijska zemljišča,
šteje za kmeta, če podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče.

Davka ne plača dedič ali obdarjenec, če gre za darilo ali dediščino, ki ima status kulturnega spomenika, pod pogojem, da podarjenega ali podedovanega kulturnega spomenika ne odtuji pred potekom 10 let in pod pogojem, da je kulturni spomenik dostopen za javnost.

Davka ne plača davčni zavezanec, ki podeduje ali dobi v dar prejeto premoženje in ga brez povračila odstopi državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava.

Davčna stopnja
Davčne stopnje so različne glede na dedne redove.

Plačilo davka
Zavezanec mora plačati davek na dediščine in darila v 30 dneh od vročitve odločbe. Šteje se, da je vročitev odločbe opravljena 15. dan od dneva odpreme odločbe.

Davčne stopnje
Prvi dedni red (neposredni potomci in zakonski partnerji):
 • ni obdavčitve.
Drugi dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci):
 • do 10.000 €: 5 %;
 • nad 10.000 € do 50.000 €: 500 € + 6 % za del nad 10.000 €;
 • nad 50.000 € do 100.000 €: 2.900 € + 7 % za del nad 50.000 €;
 • nad 100.000 € do 200.000 €: 6.400 € + 8 % za del nad 100.000 €;
 • nad 200.000 € do 300.000 €: 14.400 € + 10 % za del nad 200.000 €;
 • nad 300.000 € do 400.000 €: 24.400 € + 12 % za del nad 300.000 €;
 • nad 400.000 €: 36.400 € + 14 % za del nad 400.000 €.
Tretji dedni red (dedi in babice):
 • do 10.000 €: 8 %;
 • nad 10.000 € do 50.000 €: 800 € + 9 % za del nad 10.000 €;
 • nad 50.000 € do 100.000 €: 4.400 € + 10 % za del nad 50.000 €;
 • nad 100.000 € do 200.000 €: 9.400 € + 11 % za del nad 100.000 €;
 • nad 200.000 € do 300.000 €: 20.400 € + 13 % za del nad 200.000 €;
 • nad 300.000 € do 400.000 €: 33.400 € + 15 % za del nad 300.000 €;
 • nad 400.000 €: 48.400 € + 17 % za del nad 400.000 €.
Vse druge osebe:
 • do 10.000 €: 12 %;
 • nad 10.000 € do 50.000 €: 1.200 € + 16 % za del nad 10.000 €;
 • nad 50.000 € do 100.000 €: 7.600 € + 20 % za del nad 50.000 €;
 • nad 100.000 € do 200.000 €: 17.600 € + 25 % za del nad 100.000 €;
 • nad 200.000 € do 300.000 €: 42.600 € + 30 % za del nad 200.000 €;
 • nad 300.000 € do 400.000 €: 72.600 € + 35 % za del nad 300.000 €;
 • nad 400.000 €: 107.600 € + 39 % za del nad 400.000 €.

1 komentar:

 1. Dober dan, jaz sem Josef Lewis, zasebni posojilodajalec, ki daje posojilo posameznikom, podjetjem in vladnim ustanovam po nizki obrestni meri 2%. Vemo, da obstaja veliko družin, ki živijo na plačah, da plačajo ček, in druge, ki ne morejo poskrbeti za svoje finančne obveznosti in zato smo tukaj za finančno obnovo.

  Ponujamo široko paleto finančnih storitev, ki vključujejo: poslovno načrtovanje, komercialne in razvojne finance, nepremičnine in hipoteke, posojila za konsolidacijo dolga, poslovna posojila, zasebna posojila, refinanciranje doma, hotelska posojila, študentska posojila itd. če je zanima posojilo in ne sme biti prevare ..

  E-pošta: progresiveloan@yahoo.com
  Pokliči / WhatsApp: +16626183756
  Spletna stran: https://progresivefunding.wordpress.com  OdgovoriIzbriši