ponedeljek, 04. februar 2019

Bi bili radi detektiv?

Detektiv opravlja dejavnost kot je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij, kot tudi izvaja svetovanje na področju preprečevanje kaznivih dejanj. Nemalokrat detektiv tudi pridobiva informacije in dokaze o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter drugih kršitvah s strani zaposlenih za delodajalca. Detektivska dejavnost je licencirana in zakonsko urejena v Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Dejavnost, ki jo mora zasebni detektiv registrirati na svojem podjetju je »Poizvedovalne dejavnosti« (SKD 80.300).

Detektiv mora biti vpisan v evidenco detektivov

Detektiv se mora pred opravljanjem dejavnosti vpisati v evidenco, ki jo vodi Detektivska zbornica. Ta mu tudi izda licenco za opravljanje dejavnosti, skupaj z detektivsko izkaznico.

 
 
Posameznik, ki opravlja detektivsko dejavnost mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge članice EU, EGP ali Švice. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo 1. stopnje (VI.). Za licenco mora detektiv pri Detektivski zbornici Republike Slovenije opraviti tudi izpit za detektiva, na katerega lahko pristopi šele po opravljenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju.

Poleg omenjenega mora detektiv tudi priložiti dokazilo o opravljanju poklica v zadnjih dveh letih, iz katerega je razvidno, da oseba v tem obdobju ni opravljal nalog policista ali pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno – varnostni agenciji (SOVA) ali Obveščevalno varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo.
 
Detektiv lahko dejavnost opravlja na več načinov

Tako je iz pravno-gospodarskega vidika detektiv lahko fizična oseba, ki opravlja to dejavnost, ali deluje kot samostojni podjetnik posameznika (s.p.) ali pa kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). 
 
Detektiv mora tudi opraviti varnostno preverjanje

Za izpolnitev zahtev za licenco mora oseba, ki želi biti detektiv opraviti varnostno preverjanje, ki ga izvede Ministrstvo za notranje zadeve, kjer se ugotovijo morebitni varnostni zadržki, kot so npr. pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje, za katero se preganja storilec po uradni dolžnosti.
 
Detektiv mora imeti obvezno članstvo v detektivski zbornici

Tako mora kot član te zbornice, detektiv plačevati letno članarino. Zbornica pa izvaja strokovni nadzor nad delom detektivov, predlaga program in izvaja obdobna strokovna usposabljanja. 
 
Detektiv deluje le na podlagi pisnega pooblastila stranke

Detektiv lahko za stranko opravlja dejavnost le na podlagi pisnega pooblastila stranke, ki ima naravo pogodbe o naročilu.

Detektivu ne uide niti zavarovanje odgovornosti

Preden detektiv začne z opravljanjem dejavnosti in za tem ves čas, mora imeti tako pravna ali fizična oseba zavarovano odgovornost za škodo in ta ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezen oz. 84.000 za vse zavarovane primere v zavarovalnem letu. S tem je zavarovana škoda, ki bi utegnila nastati stranki ali tretjim osebam iz opravljanja dejavnosti detektiva.

Povzeto po: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar