ponedeljek, 16. september 2019

Subvencije za zaposlitev mladih

Delodajalcem so na razpolago subvencije za zaposlitev mladih. Gre torej za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, prijavljeni v evidenco brezposelnih, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje po izboru ministrstva za delo. 
Za obdobje 2019-2021 je v okviru javnega povabila na voljo dobrih 1,415 milijona EUR. Financiran pa je s strani EU (80%) in RS (20%). Subvencije za zaposlitev mladih se bodo podeljevale v razmerju 47% osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 53% za tiste iz zahodne Slovenije.

S kandidati je potrebno skleniti delovno razmerje za najmanj 12 mesecev. Z namenom, da tudi ohranijo zaposlitev po izteku subvencije za zaposlitev mladih. Zaposlitev mora biti za polni delovni čas (40 ur/teden). V primeru zaposlitve invalida pa tudi za krajši delovni čas, ki ne sme biti krajši od 20 ur/teden.

Preden delodajalec odda ponudbo na javno povabilo za subvencije za zaposlitev mladih mora predložiti t.i. »Sporočilo o prostem delovnem mestu« (obrazec PDM-1).

Kakšni pogoje mora izpolnjevati delodajalec za koriščenje subvencije za zaposlitev mladih?

Delodajalec je lahko pravna ali fizična oseba, ki je že vsaj 12 mesecev vpisana v poslovni register. Imeti mora vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali gre za samozaposlenega delodajalca. Od izbrane osebe morate tudi pridobiti potrdilo o udeležbi na usposabljanju, ki ni starejše od 60 dni. Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencije za zaposlitev mladih ne smejo imeti ne-poravnanih obveznosti do FURS-a.

Poleg omenjenega mora delodajalec za pridobitev subvencije za zaposlitev mladih izpolnjevati tudi spodnje pogoje:
 • imeti v RS odprt transakcijski račun
 • je zaposlitev predvidel v okviru registrirane ali s predpisom oziroma z aktom o ustanoviti določene dejavnosti, za katero ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in možnost zaposlovanja v teh dejavnostih
 • ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov, oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami
 • z brezposelno osebo, ki jo namerava zaposliti, v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi
 • ni z Zavodom za zaposlovanje RS povezana oseba
 • zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programa ali nenamensko porabo sredstev
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije
 • ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe
 • je v zadnjih 6 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja
 • po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju ne bo presegel skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči
 • sledi postopku izbire kandidata na prosto delovno mesto pred oddajo ponudbe na javno povabilo
 • mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona
 • sledil dodatnim pogojem za delodajalce z že oddano ponudbo in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za tiste ki so upravičeni do dodelitve subvencij za zaposlitev več oseb v višini 30.000,00 EUR ali več
Vir: www.data.si

1 komentar:

 1. Pozdravljene dame in gospodje, ali nujno potrebujete osebno posojilo ali komercialna posojila ali posojilo za zagon projekta ali nakup hiše ali avtomobila ali potrebujete posojilo za kakršen koli namen? Če je odgovor da, vam svetujem, da se obrnete na Sunshine Financial Group prek {Email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com} ali {WhatsApp: +447903159998}.

  Sunshine Financial Group je celovito podjetje za finančne storitve, ki si prizadeva pomagati izboljšati dolgoročne finančne uspehe. Naši prilagojeni programi so zasnovani tako, da pomagajo rasti, zaščititi in ohraniti vaše bogastvo z zagotavljanjem prilagojenih storitev in strokovnega znanja.

  Razlog, zakaj se obrnite na Sunshine Financial Group;
  - Prijavite se kadarkoli in kjer koli.
  - prejemanje gotovine v manj kot 24 urah
  - Lahko si izposodite do 20 milijonov evrov
  - Brez skritih stroškov.
  - subvencionirana obrestna mera 3%
  - Dobite možnost, da izberete datum vračila, tedensko, mesečno ali letno, v trajanju 1-30 let.
  - Ponujamo zavarovana in nezavarovana posojila

  Če vam je bilo težko dobiti posojilo za lastniški kapital pri lokalnih bankah ali drugih finančnih inštitutih, ne skrbite več, saj je to podjetje pomagalo številnim posameznikom in organizacijam, ki se po vsem svetu soočajo s finančnimi težavami. Ko se prijavite pri Sunshine Financial Group, se prijavite pri zaupanja vrednem podjetju, ki skrbi za vaše potrebe po financiranju. V celotnem postopku boste poskrbeli.

  Če potrebujete nujno posojilo v 24 urah, nam za več informacij vljudno napišite spodaj
  Kontakt po e-pošti: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Kontakt za WhatsApp: +447903159998

  OdgovoriIzbriši